PASZR-2

Le programme d’appui à la scolarisation en zone rurale, deuxième phase (PASZR-2)

PASZR-2 is een project-cluster van DSF, de lokale partner van WOL. Het zijn geen projecten van de stichting WOL, maar we vermelden het wel zodat U een indruk krijgt wat onze partner allemaal doet in Burkina Faso.

Het PASZR-2 heeft als doel een bijdrage te leveren aan de promotie en kwaliteitsverbetering van het reguliere basisonderwijs en de basiseducatie in de provincie Yatenga en onderwijs voor iedereen te realiseren. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse medefinancierings-organisatie ICCO. Het programma zit in de 2e fase die loopt van januari 2003 t/m december 2005. Aan het einde van iedere fase wordt het programma door ICCO en een extern onderzoeksbureau geëvalueerd. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en de geboekte resultaten van DSF wordt tot voortgang naar een volgende fase besloten.

Om de gestelde doelen te bereiken gebruikt DSF de volgende strategieën:

a. Bewustwordingscampagne

Mobilisatie van gezagdragers om alle kinderen naar school te laten gaan Met een theatergroep gaat men langs de dorpen om de bevolking bewust temaken van de rechten van het kind oponderwijs en om de ouders te stimuleren hun kind in te schrijven op een school. DSF mobiliseert formele, religieuze en traditionele gezagsdragers om zich in te zetten voor de rechten van het kind op onderwijs en het belang van alfabetisering van de bevolking. Tot deze gezagsdragers behoren: de Hoge Commissaris van Yatenga, de (traditionele) koning van Yatenga, de Groot Iman van Ouahigouya, de Bisschop van Yatenga, Protestantse kerkleiders van Ouahigouya, de prefecten (burgemeesters) van de districten,de voorzitters van de ouderverenigingen van de DSF scholen, de regionale en provinciale directies voor het basisonderwijs en de alfabetisering in de regio Noord van Burkina Faso (4 provincies), de hoofdinspecteurs van het onderwijs in Yatenga. Tijdens een congres, georganiseerd door DSF, beloofden alle gezagsdrager zich in te spannen om in hun werkgebied er voor te pleiten dat ouders hun kinderen massaal inschrijven op een school.

b. Scholing

Het opleidingsniveau van onderwijzers is zeer laag. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en onderwijzers en onderwijsinspecteurs beter toe te rusten voor hun taak heeft DSF een aantal bijscholingscursussen georganiseerd voor onderwijzers in de dagelijkse klassensituatie, voor onderwijzers die belast zijn met het afnemen van examens aan het einde van de basisschool, voor schooldirecteuren en vormingsleiders om de ouders te ondersteunen bij ontwikkelingsprojecten van de gemeenschap. Vormingsleiders worden opgeleid om de volwassenen te alfabetiseren en te trainen in allerlei vaardigheden die de bevolking ten goede komen.

c. Activiteiten ten gunste van leerlingen

DSF maakt het mogelijk dat alle leerlingen van groep CP2 (groep 4) een geboorteakte krijgen.Zonder geboorteakte bestaat een kind formeel niet. Het kind kan dan niet deelnemen aan examens en is niet zichtbaar voor gezondheidszorg (inentingscampagnes). DSF stelt oefenmateriaal beschikbaar om de leerlingen van groep CM2 (groep 8) voor te bereiden op het eindexamen van de basisschool. Tijdens het examen krijgen de leerlingen een voedzame maaltijd. Nieuw ingeschreven leerlingen ontvangen een tas met schoolmateriaal en de meisjes bovendien een jurk om ouders te stimuleren ook hun dochters naar school te sturen.

d. Tijdschrift

Sinds juni 2003 geeft DSF een eigen tijdschrift uit: ‘Le Partage’. Het blad verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2000 stuks en wordt gedistribueerd onder de leden, partners en sympathisanten van DSF. Het blad is deels in het Frans, deels in het Mooré, de taal waarin de plattelandbevolking is gealfabetiseerd. Met het blad wil DSF de leden informeren over alle activiteiten van de vereniging en tevens een mogelijkheid bieden om de leesvaardigheid van de gealfabetiseerde bevolking te blijven oefenen.

e. Film

DSF heeft in Burkina een voorbeeldfunctie voor andere organisaties en onderwijsinstellingen. De aanpak van DSF om onderwijsvernieuwing in te voeren en meer kinderen op school te krijgen in combinatie met alfabetisering van ouders, plattelandsontwikkeling en het ondersteunen van autoriteiten bij de uitvoering van hun taak is uniek. Daarom is over het werk van DSF een documentaire gemaakt. De film is in alle bij DSF aangesloten dorpen vertoond en uitgezonden op verschillende televisiezenders in Burkina. De film wordt tevens gebruikt om naar mogelijke geldschieters te sturen om financiering voor de projecten en programma’s te kunnen verkrijgen.

f. Capaciteitenversterking

DSF is een jonge organisatie en werkt hard aan de capaciteitenversterking van de eigen medewerkers en aangesloten leden. Medewerkers volgen diverse cursussen en passen de nieuw verworven kennis direct toe in de overdracht naar belanghebbenden. Cursussen en trainingen uit 2004: Voor de leden:

− Beheer en distributie, waaronder bijhouden van de boekhouding en de graanbank, van gezamenlijk geproduceerd of ingekocht voedsel voor alfabetiseringscentra, crèches en schoolkantines;

− Functioneren in het verenigingsleven, waaronder bestuurlijke en financiële vaardigheden, het mobiliseren van de bevolking voor gezamenlijke activiteiten en het selecteren van uit de gemeenschap voorgedragen ontwikkelingsprojecten;

− Bereiden van voedzame maaltijden voor crèches en schoolkantines;

Voor het bestuur en personeel van DSF

− Journalistieke vaardigheden voor de redactie van ‘Le partage’;

− Vergadertechnieken om de voortgang en resultaten van de activiteiten te waarborgen;

− Technieken voor het verzamelen van gegevens om de resultaten te kunnen meten;

− Landelijke seminars, conferenties en workshops in het kader van de strijd tegen de armoede, onderwijs voor iedereen en gedragcodes voor NGO’s

2005

In augustus en oktober 2005 is het programma door een extern onderzoeksbureau en door ICCO geëvalueerd. Op basis van de positieve onderzoeksuitkomsten en de geboekte resultaten van DSF is besloten de tweede fase van het programma tot het einde van het schooljaar 2005-2006 te verlengen. In het gebied waar het PASZR wordt uitgevoerd gaat inmiddels 54 % van de kinderen naar school. In de vijf jaar dat het programma loopt is het aantal schoolgaande kinderen gestegen van ruim 2.000 in het schooljaar 2000-2001 naar 6.000 in het schooljaar 2005-2006 en is het verschil tussen schoolgaande jongens en schoolgaande meisjes kleiner geworden.

2007

In 2007 waren in de provincie Yatenga direct 39 scholen in het programma opgenomen met in totaal 7.270 leerlingen: 4.016 jongens en 3.254 meisjes. In de dorpen waar deze scholen staan, ging in het schooljaar 2006-2007 62% van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, 5% meer dan het jaar daarvoor. Het percentage schoolgaande kinderen ligt in de DSF dorpen boven het landelijke gemiddelde.

Totaal zijn 1375 nieuwe leerlingen ingeschreven, ruim 500 minder dan vorig jaar, maar dit komt omdat veel dorpsscholen maar 3 klassen hebben er om het jaar een nieuwe klas start. Opvallend is wel dat er nauwelijks verschil meer is tussen het aantal nieuw ingeschreven jongens en meisjes: 711 jongens en 664 meisjes. Alle nieuwe leerlingen op deze scholen hebben een tas met schoolmateriaal ontvangen en de meisjes bovendien een nieuwe jurk.

Op alle scholen hebben onderwijzers een bijscholing gehad en zijn leden van oudercomités getraind in het beheer en onderhoud van de school en het ondersteunen van de leerkracht. In 7 dorpen heeft DSF een avondschool opgezet om oudere kinderen alsnog een kans te geven om hun basisschooldiploma te halen. Speciaal voor deze vorm van onderwijs heeft DSF aangepast lesmateriaal gemaakt.

In 2007 namen 308 jongeren aan de avondschool deel: 172 jongens en 135 meisjes. De avondschool is onderdeel van het PPDE, het programma dat DSF met Stichting Kinderpostzegels uitvoert. In 2007 is een nieuwe onderwijswet van kracht geworden in Burkina. Deze bepaalt dat het basisonderwijs gratis is en dat de overheid leermiddelen verstrekt. Hoewel de overheidsdistributiekanalen nog niet voldoende werken, heeft DSF er voor gezorgd dat op alle 39 DSF-scholen taal- en rekenboeken werden geleverd.

bewustwording

In april 2007 werd DSF uitgekozen om de activiteiten in Burkina rond de Mondiale Onderwijs Actieweek (SMA) te openen. Naast een conferentie voor alle betrokkenen uit het nationale onderwijssysteem, organiseerden ze in het stadion van Ouahigouya een grote culturele en sportieve manifestatie waar, naast de genodigden uit het hele land, de hele bevolking van Ouahigouya en omliggende dorpen op af kwam.

In de provincie Yatenga organiseert DSF ook altijd de internationale actiedagen op het gebied van onderwijs en armoedebestrijding. Zo organiseren zij activiteiten op 8 maart (internationale vrouwendag), 5 oktober (dag van de leraar), 17 oktober (wereldarmoededag), etc. Al deze activiteiten dragen er toe bij dat bevolking en autoriteiten zich betrokken gaan voelen bij het onderwijs. Meer ouders zullen hun kinderen naar school sturen, leerkrachten krijgen meer waardering voor hun vak en de autoriteiten zullen zich inspannen om onderwijs mogelijk te maken. In 2004 heeft DSF de documentaire ‘Yam Wekre / Overture d’Esprit’ laten maken. Hiermee willen zij aan fondsenverstrekkers, autoriteiten en de doelgroepen onder de bevolking laten zien wat zij doen en wat onderwijs kan betekenen in de bestrijding van armoede. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft de heer Sodré een beamer gekocht om de film voor een groter publiek te kunnen vertonen. In 2007 is de film in 20 dorpen vertoond.

Samen met de theatergroep ARCAN heeft DSF in 15 dorpen een theatervoorstelling georganiseerd over de rechten van het kind: het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, het recht op een identiteit, bescherming tegen misbruik, mishandeling, kinderarbeid en kinderhandel. Meer dan 11.000 mensen hebben naar deze voorstellingen gekeken. Ook heeft DSF een aantal radio-uitzendingen over dit thema verzorgd en heeft zij de dag van de leraar georganiseerd in Yatenga. DSF organiseert ieder jaar een tekenwedstrijd over de rechten van het kind.

2008

Door deze activiteiten en de samenwerking met alle partners en belanghebbenden gaan er steeds meer kinderen naar school. De formele leerplichtige leeftijd in Burkina is van 6 t/m 15 jaar. Bij aanvang van de projecten en programma’s van DSF, schooljaar 2000-2001, ging in het interventiegebied van DSF 31% van de kinderen in de leerplichtige leeftijd naar school. Schooljaar 2007-2008 was dit 63%. Bij aanvang van schooljaar 2008-2009 stond 83% van alle 6 tot 9 jarige kinderen ingeschreven bij een basisschool, bijna evenveel meisjes als jongens.

De kwaliteit van het onderwijs verbetert. Er is een afname te zien van het percentage zittenblijvers en voortijdig schoolverlaters. Steeds meer kinderen halen het eindniveau van de basisschool en ontvangen een diploma. Bij de alfabetiseringscursussen maken vooral vrouwen een inhaalslag. De cursisten zijn voor 79% vrouwen. Het aantal gealfabetiseerde volwassenen is gestegen naar 31%.

Geplaatst in .