[:nl]Onderwijscomplex Zoodo[:]

[:nl]

2006

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het basisonderwijs. Dit heeft geleid tot een grote toename van onderwijsdeelname van kinderen en volwassenen en verbetering van de onderwijskwaliteit door docenten te trainen. Er is echter te weinig onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften op het platteland. Beroepsonderwijs, gericht op de lokale mogelijkheden, is afwezig. De streek kan echter zonder gerichte opleidingen niet tot bloei komen. De motivatie om kinderen naar het basisonderwijs te sturen wordt minder als men niets met het onderwijs kan doen. Meisjes naar de stad sturen voor vervolgonderwijs is riskant en gebeurt al helemaal weinig.

DSF wil daarom een experimentele school annex kenniscentrum opzetten voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs in het bijzonder en kwaliteitsverbetering van de basiseducatie in het algemeen.

Al in 2003 kreeg DSF van de gemeente Ouahigouya een terrein van 23.833 vierkante meter. Het centrum zou hierop gebouwd worden. Op het terrein moeten twee schoolgebouwen met theorielokalen komen, een voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs, praktijklokalen voor beroepsonderwijs, mediatheek, congreszaal, kantoorruimte, sportterrein, fietsenstalling en sanitaire voorzieningen. Maar de onderhandelingen over een groot onderwijsprogramma in heel West Afrika, waar DSF deel van zou gaan uitmaken lopen langzaam en ondertussen is DSF bang het terrein weer kwijt te raken.

DSF heeft aan de WOL gevraagd alvast te beginnen met de bouw van de 6 theorielokalen voor het basisonderwijs om zo het behoud van het terrein te kunnen verzekeren. Voor de WOL is dit een zeer groot project. Deze eerste fase van het onderwijscomplex is begroot op 116.500 Euro. Maar met steun van Impulsis zijn we toch begonnen. Impulsis heeft 58.500 Euro beschikbaar gesteld. In september 2006 is 72.500 voor dit project overgemaakt naar DSF zodat nog in 2006 met de bouw kan worden begonnen. In november is men begonnen met het bouwrijp maken van de grond en 18 december 2006 is door Yvonne Zomerdijk de eerste steen gelegd. In 2007 zal de WOL het ontbrekende bedrag bij elkaar brengen.

2007

8 oktober zijn de eerste leerlingen begonnen: een klas met 6-9 jarigen die met de basisschool beginnen en een klas 12-15 jarigen die een tweede kans krijgen om hun basisschooldiploma te halen. De overige lokalen worden schooljaar 2007-2008 gebruikt om onderwijzers bij te scholen en ouderraden te trainen. De voortgang van het project is te volgen op de website van de WOL. De benodigde financiële middelen voor dit project waren in juli 2007 bijeen, totaal 185.000 Euro, waarvan al een deel in 2006 is overgemaakt. In december 2007 was het eindrapport van deze eerste fase klaar en verzonden naar alle grote fondsenverstrekkers.

De fondsenwerving voor de tweede fase is in de tweede helft van 2007 gestart. Fondsen worden geworven voor: ƒeen eigen waterpomp op het terrein ƒeen praktijklokaal met inventaris, gereedschap en apparatuur voor techniek ƒeen praktijklokaal met inventaris en naaimachines voor mode en kleding ƒeen tweede bewakerswoning ƒeen keuken / schoolkantine ƒfietsenstalling ƒontwikkelen van leermiddelen en opleiden van docenten De fase is begroot op 130.000 Euro. Impulsis / Edukans zal hiervan 62.409 Euro financieren. In december 2007 heeft de WOL 35.000 Euro naar Edukans overgemaakt, die dit bedrag hebben verdubbeld en doorgestuurd naar DSF. Begin 2008 is de rest overgemaakt. In 2008 en 2009 zullen fondsen geworven worden voor de bouw een inrichting van een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs met 8 klaslokalen. Dit projectonderdeel is begroot op 185.000 Euro.

2008

In 2008 is de tweede fase van Onderwijscomplex Zoodo gerealiseerd. Deze bestond uit: ƒ

 • Een (hand)waterpomp om leerlingen en leraren van drinkwater te voorzien en water voor bouwwerkzaamheden. ƒ
 • Een gebouw voor de modevakschool, compleet ingericht met naaimachines en andere benodigdheden.
 • ƒEen gebouw voor de vakopleiding fiets- en bromfietstechniek. ƒ
 • Een tweede personeelswoning voor een nachtwaker.

Daarnaast is er lesmateriaal gekocht en communicatie- en transportmiddelen. Leraren zijn bijgeschoold in de filosofie van DSF, ouders zijn getraind om de school te onderhouden en hun opvoeding thuis af te stemmen op de opvoeding op school. Er zijn nieuwe lesprogramma’s ontwikkeld die beter aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte en er is een actieve campagne gehouden om leerlingen te werven. De tweede fase was begroot op 127.219 Euro. DSF heeft van WOL en Impulsis/Edukans 127.098 Euro ontvangen. Alle activiteiten zijn binnen de begroting gerealiseerd.

Op verzoek van de geldschieters van het project heeft DSF op 31 december 2008 over de tweede fase een audit laten verrichten door een onafhankelijk bureau: Cabinet d’expertise comptable uit Ouagadougou. Belanghebbenden kunnen een kopie van de Franstalige audit opvragen. De eindrapportage van de tweede fase is in december 2008 gemaakt. Subsidiegevers en grote donateurs hebben een rapport toegestuurd gekregen. Het rapport staat ook op de website van de WOL. 17 mei 2008 is het complex officieel geopend in het bijzijn van Sijtse van Veen van ICCO en hoogwaardigheidsbekleders uit Burkina Faso. Eind 2008 is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de derde fase: de aanleg van een watertoren met elektrische waterpomp en de bouw van de school voor voorgezet onderwijs.

Vanaf oktober 2007 wordt er op het complex lesgegeven in het schoolgebouw dat in de eerste fase is gerealiseerd. Schooljaar 2007-2008 is het gebouw gebruikt voor:

 • ƒEen eerste klas basisonderwijs met 19 leerlingen, ƒ
 • Een zesde klas basisonderwijs 15 leerlingen die er op hun oude school niet in geslaagd waren hun basisschooldiploma te halen ƒ
 • Een avondklas tweedekansonderwijs voor 50 jongeren. Een deel hiervan zijn meisjes die nooit de kans hebben gehad om naar school te gaan. Een ander deel zijn leerlingen van de Koranschool, die nu de kans krijgen om Frans te leren en een normaal basisschooldiploma te halen.
 • ƒCursussen en trainingen voor ouders over opvoeding en het beheer van de school ƒ
 • Bijscholing voor leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren ƒ
 • Ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s

Schooljaar 2008-2009 zijn deze onderwijsmogelijkheden uitgebreid met een nieuwe klas basisonderwijs (18 kinderen), een eerstejaars klas voortgezet onderwijs (58 leerlingen) en een vierdejaarsklas voortgezet onderwijs (35 leerlingen). In november is de modevakschool van start gegaan met 14 meiden. De opleiding voor fiets- en bromfietstechniek kampte nog met een tekort aan gereedschap. Deze opleiding is 26 januari 2009 gestart met 8 jongeren. Schooljaar 2008-2009 telt de school 201 leerlingen tussen de 6 en 22 jaar, 115 jongens en 86 meisjes.

Voor het basisonderwijs zijn 3 onderwijzers aangesteld. Voor het voortgezet onderwijs is de directeur in vaste dienst. De overige docenten werken parttime op oproepbasis en zijn ook werkzaam op andere scholen in de stad. Voor het beroepsonderwijs zijn 2 vakdocenten aangesteld. Het leuke is dat de vakdocent voor de techniekopleiding een vrouw is. DSF wil hiermee het goede voorbeeld geven voor de opwaardering van de positie van vrouwen in de samenleving.

2009

In 2009 is de derde fase van Onderwijscomplex Zoodo gerealiseerd: het schoolgebouw voor voortgezet onderwijs met acht klaslokalen, de watertoren met elektrische pomp en waterleiding naar de schoolgebouwen, het derde toiletblok en twee fietsenstallingen. Vier lokalen zijn volledig ingericht voor het eerste t/m vierde leerjaar van het college. In een van lokalen is de schooladministratie gevestigd en in een ander lokaal de docentenruimte. In de loop der jaren zullen alle klassen vol komen met leerlingen en willen we een apart gebouw neerzetten voor de schooladministratie en de docentenruimte. Schooljaar 2008-2009 telde het onderwijscomplex 201 leerlingen, verdeeld over 7 klassen.

Schooljaar 2008-2009 was voor de leerlingen van de examenklas van het voortgezet onderwijs succesvol: Met een slagingspercentage van 42% behaalde Onderwijscomplex Zoodo hoogste percentage geslaagde leerlingen van de provincie Yatenga. Landelijk lag het percentage geslaagde leerlingen op 36%. In Yatenga lag het gemiddelde op 28%.

Met ingang van schooljaar 2009-2010 telt het onderwijscomplex 382 leerlingen in het basisonderwijs, tweedekans avondonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Tussen oktober en december hebben 518 volwassenen en jongeren een cursus of training gevolgd.

De modevakschool zit met 28 leerlingen bijna helemaal vol: 14 eerstejaars leerlingen en 14 tweedejaars leerlingen. De vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek kampt met grote problemen. Schooljaar 2009-2010 zijn er slechts 7 leerlingen: twee leerlingen voor het tweede jaar, waaronder het meisje, en vijf nieuwe leerlingen.

Lager technisch beroepsonderwijs is nog onbekend in Burkina. Er wordt gedacht dat je voor beroepen als fiets- en bromfietsreparateur, loodgieter, elektricien, lasser, bouwvakker, etc. niet naar school hoeft. Als je niet naar school wilt, ga je bij een (vaak analfabete)baas werken. De kwaliteit die dit soort bedrijfjes afleveren is bedroevend. Helaas ziet men nog niet in dat dit soort beroepen geprofessionaliseerd kunnen worden. Aan het einde van schooljaar 2008-2009 gaf DSF al aan dat er problemen waren met de techniekopleiding. Vooral het gebrek aan gereedschap speelde een rol. Veel gereedschap is in Burkina niet te krijgen. In juli 2009 kon WOL een kubieke meter gereedschap meesturen met een container van stichting Tele-Vie-Deo. De container werd in oktober 2009 gelost, precies toen de WOL-delegatie in Burkina aankwam.

2010

In 2010 is het complex uitgebreid met een schoolkantine en een praktijklokaal voor een lasopleiding. Deze twee projecten maken deel uit van de vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo. Deze fase wordt in 2011 voltooid met drie extra latrineblokken, een gebouw voor de schooladministratie, een schoolverpleegpost, een computerlokaal en een bibliotheek. In augustus 2010 hebben de zes studenten van Students for Students het startschot gegeven voor de vierde fase door de eerste steen te leggen voor het laslokaal. In september is men begonnen met het bouwen van het laslokaal en de schoolkantine. Beide gebouwen waren in november, met de komst van de fietsers, zo goed als klaar. De schoolkantine is in gebruik genomen, maar de lasopleiding is nog niet gestart. De machines en gereedschappen waren nog onderweg en men was nog op zoek naar een lasinstructeur. De verwachting is dat de lasopleiding start in schooljaar 2011-2012. De schoolkantine is een groot succes. Dagelijks koken twee kokkinnen voor alle leerlingen van Zoodo een warme lunch. Hiermee worden de conditie en schoolprestaties van de leerlingen verbeterd en het schoolverzuim teruggedrongen. Alle leerlingen blijven nu in de middagpauze op school en maken hun huiswerk.

Met de groei van het aantal leerlingen moest ook het schoolmeubilair uitgebreid worden. Er is schoolmeubilair gekocht voor de vier klassen van het college die nog moesten worden ingericht als klaslokaal. Ook zijn schoolboeken aangeschaft voor verschillende vakken en verschillende leerjaren van het voortgezet onderwijs. De boeken zijn tijdelijk opgeslagen in het magazijn van het college en de docent haalt ze op als hij ze in de les nodig heeft. Als in 2011 de bibliotheek klaar is, gaan ze daar naar toe en kunnen de leerlingen de boeken zelf lenen. In 2010 beschikte het complex over 315 schoolboeken voor de basisschool en 1600 schoolboeken voor het college. Daarnaast hebben we ook nog een paar honderd leesboeken en naslagwerken die al eerder door Read to Grow zijn gedoneerd. Een ongekende luxe voor een school in Burkina! Students for Students heeft in augustus 2010 leermiddelen meegenomen: wandkaarten voor aardrijkskunde, ballen, gereedschap voor de techniekopleiding en als topper René(e), de dubbel geslachtelijke torso.

De eerste leerlingen van het beroepsonderwijs hebben, na twee jaar opleiding, op 18 december 2010 hun diploma in ontvangst genomen. Negen studentes van de modevakschool en 2 studenten van de vakopleiding voor tweewielertechniek (1 jongen en 1 meisje) ontvingen hun diploma. De beste leerling kreeg een naaimachine.

2011

In 2011 is € 152.500 overgemaakt voor onderwijscomplex Zoodo. Met dit geld,en een deel wat al in 2010 is overgemaakt voor de uitvoering van de vierde fase, is het volgende gerealiseerd:

 • Verstrekken van schoolmaaltijden voor alle leerlingen van het complex
 • Een compleet ingericht gebouw voor de schooladministratie met kantoren, vergaderruimte en modern sanitair
 • Een schoolverpleegpost voor de basisgezondheidszorg van de leerlingen en om het schoolverzuim en voortijdige schooluitval door ziekteterug te dringen
 • Meubilair voor vier klassen van het college
 • Aankoop van schoolboeken, naslagwerken en leesboeken
 • Starten van de derde beroepsopleiding (lassen en metaalbewerking)
 • Aankoop van computer en randapparatuur en openen van een tijdelijk computerlokaal in het kantoor van de basisschool
 • Trainen en bijscholen van leraren en medewerkers van het complex en leraren van dorpsscholen
 • Start van de bouw van de mediatheek met trainingslokalen

Vijftien nieuwe toiletten zijn aangelegd door ONEA, het nationale bureau voor water en sanitatie.

Schooljaar 2010-2011 was een moeilijk jaar voor het onderwijs in Burkina. In februari 2011 braken rellen uit onder scholieren,als reactie op de dood van een scholier in een politiecel. De overheid heeft toen alle scholen voor voortgezet onderwijs een maand gesloten. Dit heeft een zeer nadelig effect gehad op de schoolresultaten in het hele land. Nog niet 1/3 van de examenkandidaten van het college heeft het BEPC examen gehaald. Landelijk lag het percentage geslaagde leerlingen op 30,63%. In de regio Noord (de vier provincies waartoe ook Yatenga behoort) was dit 30,52% en in Yatenga zelf was dit 32,78%. Zoodo scoorde ruim boven deze gemiddelden: 36,04% geslaagde leerlingen voor het BEPC. Op dit resultaat zijn we zeer trots.

Bij ons bezoek in februari 2011 schrokken we van de overvolle examenklas: 95 leerlingen. Na de proefwerken van het eerste trimester zat slechts 5% van hen op voldoende niveau. We hebben met DSF afgesproken om deze klas extra ondersteuning te bieden en bij een aantal vakken de klas in tweeën te delen. Hiermee is het niveau behoorlijk opgekrikt.De leerlingen en leraren van de basisschool hebben het uitstekend gedaan: alle vierde leerjaren haalden een overgangspercentage van 100%! In de rest van Yatenga ligt dit tussen de 80 en 90%.De afronding van de beroepsopleiding vond in december 2011 plaats. De overgebleven twee leerlingen van het tweede jaar van de opleiding tweewielertechniek zijn allebei geslaagd. Van de 15 tweedejaars van de modevakschool zijn er 9 geslaagd. Alle gediplomeerden hebben hun weg gevonden op de arbeidsmarkt.

Wat de resultaten zullen zijn in schooljaar 2011-2012 blijft spannend. Ook dit schooljaar is de situatie erg moeilijk door de droogte en voedselcrisisin de Sahel. Wij hopen dat de schoolkantine en de watertoren op Zoodo de leerlingen voldoende energie geven om tot bevredigende resultaten te komen.

2012


Schooljaar 2011-2012 volgden 645 leerlingen tussen 6 en 22 jaar dagonderwijs op Zoodo. Schooljaar 2012-2013 zijn er 677 inschrijvingen. Honderden jongeren en volwassenen hebben een meerdaagse training gevolgd. Regelmatig worden er conferenties georganiseerd met deskundigen en lerarenuit de regio. Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere school. Alle leerlingen betalen schoolgeld. Om toch zo veel mogelijk leerlingen een kans te geven, m.n. op voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, wordt het schoolgeld zo laag mogelijk gehouden. Het varieert van 25.000 Fr CFA (± € 38) voor de basisschool tot 70.000 Fr CFA (± € 106) voor de hoogste klas van het lyceum.

De inkomsten uit schoolgeld zijn onvoldoende om alle personeels-en overige exploitatiekosten te dekken. WOL en andere partners van DSF dragen nog bij om deze kosten te dekken. Ook krijgt het complex inkomsten uit de verhuur van de truck (in 2010 geschonken door Stichting Fietsen voor Burkina) en de verhuur van lokalen.

Door de voedselcrisis hebben we de uitbreidingsplannen voor het onderwijscomplex, waar onder een loods bij de techniekopleidingen, even in de ijskast moeten zetten. Wel zijn de reeds gestarte projectonderdelen afgemaakt.

Schoolkantine en schoolmaaltijden

Dank zij de donatie van de Turing Foundation in 2011 hebben alle leerlingen van onderwijscomplex Zoodo schooljaar 2011-2012 dagelijks een schoolmaaltijd gekregen. Schooljaar 2012-2013 zal de schoolkantine voor een groot deel op eigen kracht moeten draaien. Met de ouders is afgesproken dat zij bijdragen in natura of geld. Tot de kerstvakantie is er dagelijks gekookt. WOL zal in 2013 nog € 1.000,-overmaken alsnabetaling van het door de Turing Foundation goedgekeurderapport 2011-2012.

De mediatheek

De bouw van de mediatheek is in 2011 begonnen en in 2012 voltooid. Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek en het computerlokaal. Op de etage zijn twee trainingslokalen.Met de oplevering en inrichting van de mediatheek is de vierde fase van de realisatie van het complex voltooid.Bij het bezoek aan Burkina Faso in februari zijn 4 dozen met leesboekenen informatieve boekenmeegenomen. Nog eens 31 dozen met boeken zijn met een transport naar Burkina meegegeven. Deze boeken zullen in 2013 aankomen. De boeken zijn beschikbaar gesteld door Stichting Read to Grow, het Jac. P. Thijsse College en inwoners van Franstalig België. Voor het toezicht op debibliotheek is een beheerder aangesteld. Een deel van de boeken voor de bibliotheek en een deel van de computers zijn al in 2011 gekocht.

In afwachting van de voltooiing van de mediatheek was een tijdelijk computerlokaal ingericht in eenruimte in de basisschool en een tijdelijke bibliotheek in een ruimte in het collegegebouw.

In 2012 is nog gekocht:

 • 110 Schoolboeken Engels
 • 11 computers, 2 laptops,een printeren diverse accessoires
 • 20 stoelen, 2 leestafels en 1 bureau voor de bibliotheek
 • 100 tweepersoons schoolbanken voor de trainingslokalen

De heer Bécaye Ouédraogo, medewerker van DSF en docent wiskunde, is aangesteld als beheerder van het computerlokaal. Hij heeft een training gehad in Ouagadougou. Hij wordt ondersteund door een technicus uit Ouagadougou, die ten minste twee keer per jaar naar het complex komt voor onderhoud van de computers en verhelpen van problemen. De training van Bécaye en de ondersteuning door de technicus maakten onderdeel uit van het project. Leerlingen, die gebruik willen maken van de computers, betalen 5.000 Fr CFA (± € 7,50) voor een jaarabonnement.

De bouw en inrichting van de mediatheek is mogelijk gemaakt door MRC Holland Foundation (donatie 2011), Impulsis (donatie 2010), Stichting Fietsen voor Burkina (donatie 2011), Stichting Castricum helpt Muttathara (donatie 2011), Marthe van Rijswijck Foundation (donatie 2010), KICI (donatie 2011), Dr. Hofsteestichting (donatie 2010) en donateurs van WOL.

De beroepsopleidingen

In schooljaar 2011-2012 hadden we drie beroepsopleidingen op Zoodo: een eerste en tweede leerjaar op de modevakschool, een eerste en tweede leerjaar op de vakopleiding voor fiets-en bromfietstechniek en een eerste leerjaar lassen en metaalbewerking. In december 2012 hebben 16 leerlingen hun diploma gehaald: 12meisjesvan de modevakschool en 4 jongensvan de vakopleiding voor fiets-en bromfietstechniek. Beroepsonderwijs is duur omdat er veel materiaal verbruikt wordt om het vak te leren. De kosten zijn niet op te brengen voor de leerlingen. Dat was in oktober merkbaar bij de inschrijvingen voor het nieuwe leerjaar. Omdat alle partners van DSF het belang van beroepsonderwijs onderschrijven, wordt er van diverse kanten bijgesprongen om het beroepsonderwijs te ondersteunen:

 • WOL heeft in 2012 het salaris van de lasinstructeur betaald, de kosten voor de begeleiding van de stages van detweewielertechniek leerlingen, verbruiksmaterialen en hulpmiddelen voor de modevakschool en de lasschoolen de helft van 10 nieuwe naaimachines gefinancierd. De lerares van de modevakschool moest om persoonlijke redenen haar baan opzeggen en er is een nieuwe lerares aangesteld. Zij komt uit Ouagadougou en heeft een bijdrage in de verhuiskosten ontvangen.
 • De andere helft van de 10 nieuwe naaimachines plus diverse verbruiksmaterialen voor de naaischool en lasschool zijn gefinancierd uit het ondersteuningsprogramma aan het onderwijs in de regio Noord dat DSF met ICCO uitvoert.
 • Van Stichting Gered Gereedschap zijn kisten vol opgeknapt tweedehands gereedschap, lasmachines en naaimachines uit Nederland ontvangen.

Het algemeen voortgezet onderwijs

Het algemeen voortgezet onderwijsis de snelst groeiende afdeling op Onderwijscomplex Zoodo. Schooljaar 2011-2012 hadden we448 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Schooljaar 2012-2013 hebben we 482 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. Het algemeen voortgezet onderwijs kent in Burkina (helaas) maar één niveau, bestaande uit een eerste cyclus (college) en een tweede cyclus (lyceum). Leerlingen die toegelaten worden tot het college, kunnen na vier leerjaren examen doen over de eerste cyclus van het voortgezet onderwijs. Als zij slagen ontvangen zij het diploma BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle). De examenresultaten van het college overschooljaar 2011-2012 waren (voor Burkina) bijzonder goed. Van de 118 leerlingen uit het vierde leerjaar hebben 104 kandidaten zich ingeschreven voor de landelijke examens. Van hen zijn er 78 geslaagd, wat neerkomt op een slagingspercentage van 75%. Ook als we de leerlingen meetellen die zich niet hebben ingeschreven, komen we op een succespercentage van 66%, wat ver boven het landelijk gemiddelde is.

Vanaf schooljaar 2012-2013 is het voortgezet onderwijs op Zoodo een volwaardig lyceum, dat wil zeggen dat alle 7 leerjaren operationeel zijn. Na het behalen van het BEPC kunnen leerlingen toegelaten worden tot het vijfde leerjaar. Dit wordt de ‘seconde’ genoemd: het eerste leerjaar van de tweede cyclus. Deze tweede cyclus duurt 3 jaar en leidt toe naar het examen van het BAC (Baccalauréat), vergelijkbaar met ons VWO diploma. Het lyceum kent 4 uitstroomrichtingen. Op Zoodo zijn er twee: Filosofie en letteren (A) en Wiskunde en natuurwetenschappen (D). In examenklas A zitten 20 leerlingen (9 meisjes en 11 jongens) en in examenklas D zitten 28 leerlingen (4 meisjes en 24 jongens). Om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs heeft WOL in 2012 het salaris van een extra docent betaald. Hierdoor konden we de examenklas voor het BEPC verdelen over twee klassen, wat bijgedragen heeft aan de goede examenresultaten.

De basisschool

Onderwijscomplex Zoodo staat in een nieuwe wijk van Ouahigouya. De wijk wordt steeds kinderrijker en dit is te merken aan het aantal leerlingenin de laagste klassen. De nieuwe eerste klas (CP1) is schooljaar 2012-2013 begonnen met 40 leerlingen.Het overgangspercentage van de basisschool ligt boven de 90%, wat heel hoog is voor Burkina(landelijk rond de 70%). Helaas heeft men om financiële redenen moeten besluiten om geen CM2 (zesde klas) te starten. De leerlingen die overgegaan zijn naar CM2, zijn, in overleg met de ouders, geplaatst op andere scholen.

Gezondheidszorg

In 2011 is een schoolgezondheidspost op het onderwijscomplex geopend. Schoolverzuim door ziekte is een belangrijke oorzaak van rendementverlies in het onderwijs. Ouders doen over het algemeen weinig aan het behandelen of voorkomen van ziekte. Hierdoor wordt schoolverzuim nogal eens veroorzaakt door verwaarloosde infecties, aandoeningen of breuken. Ook wordt ziekte vaak als reden opgegeven om het kind thuis aan het werk te zetten. In 2012 hebben alle leerlingen een medisch onderzoek gehad. Zij hebben een kaart ontvangen waarop hun medische gegevens worden bijgehouden. Lichte gezondheidsproblemen zijn door de schoolverpleegkundige behandeld. Leerlingen bij wie iets ernstigs aan de hand was, zijn doorverwezen naar het ziekenhuis.

Training jongeren en volwassenen
Onderwijscomplex Zoodo wil bijdragen aan de algehele kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het ondersteunen van de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking in de regio Noord. Met dit doelworden er op Zoodo regelmatig bijscholingscursussen en trainingen gegeven. Schooljaar 2011-2012 hebben totaal 765 jongeren en volwassenen een cursus of training op Zoodo gevolgd. WOL heeft de bijscholingscursussen voor de leraren van de basisschool en het voortgezet onderwijs betaald. Aan de bijscholing hebben zowel leraren van het onderwijscomplex deelgenomen als leraren van andere scholen in de regio. Ook heeft WOL de computertrainingen betaald. De overige cursussen zijn betaald uit de budgetten voor programma’s die DSF met andere partners uitvoert.
De directeur van het college en de coördinator van DSF hebben een cursus management en financieel beheer van onderwijsinstellingen gedaan in Koudougou en Bobo-Dioulasso.Ook deze cursus is door WOL gefinancierd.

2013

Schooljaar 2012-2013 volgden 677 leerlingen tussen de 6 en 22 jaar onderwijs op het complex. Schooljaar 2013-2014 zijn dit er iets minder: 654 leerlingen. De leerlin-gen zijn verdeeld over basisonderwijs, algemeen voortgezetonderwijs en beroepsonderwijs. Daar-naast worden op het complex allerlei trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of om de bevolking te emanciperen.
In 2013 beschikte het complex over twee grote schoolgebouwen met in totaal 14 klaslokalen, een mediatheek met computerlokaal, bibliotheek en 2 klaslokalen, een gebouw voor de schooladministratie, een watertoren met waterleidingsysteem naar alle gebouwen, een schoolkantine, een ver-pleegpost, een sportveld, fietsenstallingen, sanitaire voorzieningen en lokalen en werkplaatsen voor drie beroepsonderwijs: modevakschool, fiets-en bromfietstechniek en lassen en metaalbe-werking. In 2013 is de sectie beroepsonderwijs uitgebreid met een grote loods en een autowerk-plaats voor de nieuw op te zetten opleiding voor autotechniek. De voorzieningen voor het beroepsonderwijs zijn van zodanige kwaliteit dat Zoodo door de over-heid is benoemd tot exameninstelling in de regio Noord voor de afname van het landelijke examen CQP (Certificat de Qualification Professionelle), het examen van het lager beroepsonderwijs.
De basisschool
Schooljaar 2012-2013 zijn de kinderen uit de onderbouw (CP1 en CP2) en de midden-bouw (CE1 en CE2) allemaal overgegaan. In de bovenbouw hadden we alleen een klas CM1. Hier zijn twee kinderen blijven zitten. Met deze resul-taten scoorde Zoodo ver bo-ven het landelijke gemiddelde. Klas CM2 is pas schooljaar 2013-2014 gestart. In juni 2014 zullen leerlingen van Zoodo voor het eerst deelne-men aan het examen van de basisschool (CEP, Certificat d’Edtude Primaire).Schooljaar 2013-2014 telt de basisschool 133 leerlingen, verdeeld over 6 klassen. Zoodo ligt in een groeiwijk van Ouahigouya, waardoor de klassen nog relatief klein zijn. Dit draagt zeker bij aan het succes.
Het college en lyceum
Sinds schooljaar 2012-2013 is het voortgezet onderwijs op Zoodo een volwaardig lyceumvan 7 leerjaren. In 2013 deden de eerste leerlingen hun VWO examen: Baccalauréat, afgekort totBAC.De eerste vier leerjaren wordenafgesloten met het BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle), ver-gelijkbaar met ons oude MAVO diploma. Dit exa-men werd op Zoodo voor de vijfde keer afgeno-men.Helaas was schooljaar 2012-2013 een slecht jaar voor het voortgezet onderwijs in Burkina. Er wa-ren veel stakingen van zowel leerlingen als lera-ren waardoor er veel schooldagen zijn uitgevallen. Dit was zichtbaar in de examenuitslagen. Lande-lijk is maar 21% van de examenkandidaten voor het BEPC geslaagd en ook wij zaten rond dat percentage. Ook voor het BAC zaten we op het lande-lijk gemiddelde: 35%.
Schooljaar 2013-2014 hebben we 443 leerlingen (198 meisjes en 245 jongens) op het college en lyceum, verdeeld over 10 klassen en 7 leerjaren. Dit is iets minder dan vorig jaar. Oorzaak is het nieuwe overheidsbeleid om colleges in de dorpen op te zetten. Hierdoor hebben zich maar 37 leerlingen (20 meisjes en 17 jongens) voor het eerste leerjaar ingeschreven. Vorig schooljaar waren dit er 40 meer. Het vierde leerjaar, waarin het examen BEPC wordt afgenomen, heeft twee klassen met totaal 153 leerlingen (73 meisjes en 80 jongens). Deze klassen zijn zo groot omdat veel gezakte leerlingen van vorig school-jaar alsnog hun BEPC willen halen.
Het beroepsonderwijs
Schooljaar 2012-2013 hadden we drie opleidingen voor lager beroepsonder-wijs op het complex: een naaioplei-ding, een opleiding voor fiets-en bromfietstechniek (tweewielertechniek) en een opleiding voor lassen en metaalbewerking. Schooljaar 2013-2014 is hier een vierde opleiding bij-gekomen: autotechniek. Deze is in januari 2014 gestart. In totaal volgen 78 leerlingen (53 meisjes en 25 jongens) nu beroepsonderwijs. De naai-opleiding is enorm populair bij meis-jes en jonge moeders. In oktober hadden zich 36 leerlingen ingeschreven en toen is een leerling-stop ingesteld. De andere techniekopleidingen blijven kampen met een imagoprobleem: lager beroepsonderwijs is voor veel ouders een nog onbekende vorm van onderwijs. Ouders sturen hun zoons liever naar het college, in de hoop op een toekomstig overheidsbaantje, ook al is dit geen geschikte vorm van onderwijs voor het kind.
Voor WOL stond het jaar 2013 in het teken van de bouw van de loods en de autowerkplaats bij de sectie beroepsonderwijs. Het zijn prachtige ruime werkplaatsen geworden. De loods is 21 meter lang, 10 meter breed en 4 meter hoog. Aan één van de lange zijden zijn grote metalen schuifdeu-ren geplaatst, zodat er overdag voldoende licht in komt en de loods ’s avonds afgesloten kan wor-den. De autowerkplaats is een gebouw geworden van 33 meter lang, 12 meter breed en 4 meter hoog. Het middendeel is het garagedeel. Dit is aan de voorkant helemaal open. In de vloer zijn twee betonnen werkputten gemaakt, waarover een auto geplaatst kan worden, zodat men hier aan de onderkant aan kan werken. Aan weerskanten van de open ruimte zijn afgesloten ruimten: aan de ene kant het theorielokaal en de ander kant een kantoortje en magazijn.De techniekopleidingen bevinden zich achterin op het terrein van het onderwijscomplex. Om te voorkomen dat auto’s het hele schoolterrein over moeten, is er een nieuwe ingang gemaakt bij de afdeling beroepsonderwijs.In oktober 2013 is een delegatie van WOL naar Burkina geweest. Tijdens dit bezoek zijn de loods en autowerkplaats officieel geopend.
Het personeel
Helaas is het verloop onder de leraren van de basisschool en het college op Zoodo erggroot. Van-uit de overheid van Burkina is er een stimuleringsmaatregel om onderwijzers op basisscholen in de dorpen les te laten geven. Dit in het kader van de mondiale campagne ‘Education For All’ om de onderwijsachterstanden op het platteland op te heffen. Jaarlijks worden hiervoor nieuwe leraren gerekruteerd die tegen een beter salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden op het platte-land aangesteld worden. De onderwijzers van Zoodo zijn zeer in trek omdat zij een jaar intensief begeleid zijn en extra bijscholing in pedagogiek en didactiek hebben gekregen op het complex. Zoodo, als particuliere school, kan niet dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden. Het is zuur dat de getrainde onderwijzers na een jaar weer vertrekken en er nieuwe onderwijzers, vers van de oplei-ding, aangesteld moeten worden. Het is dankzij de inzet van de heer Nignan, algemeen directeur van het complex en gepensioneerd onderwijzer, dat de jonge onderwijzers met hun klassen zulke goede resultaten behalen.
Op het college wordt het verloop veroorzaakt door de onzekere arbeidsomstandigheden van de leraren. Leraren op overheidsscholen verdienen al niet veel (± 182 tot 274 euro per maand), maar zij hebben wel salariszekerheid voor het hele schooljaar, een vergoeding voor huisvestingskosten en voor hen worden sociale premies afgedragen. Voor leraren op particuliere scholen is het iedere keer opnieuw afwachten of hun contract verlengd wordt en hun salaris betaald wordt, afhankelijk van de financiële positie van de school. Helaas is dat ook op onze school het geval. Op ons onderwijscomplex hebben we ‘profs permanents’ en ‘profs vacataires’. De profs permanents hebben een contract voor 9 maanden; de grote vakantie wordt niet doorbetaald. Het is ieder jaar onzeker of zij het volgende jaar nog in dienst komen. Als ze een betere baan kunnen vinden zijn ze weg. Als ze willen terug-komen, horen ze pas vlak voor het begin van de lessen of ze wel of niet zijn aangesteld. Dit is afhankelijk van het aantal inschrij-vingen en de financiële steun die de school voor het komende schooljaar krijgt.
Schooljaar 2012-2013 werden drie ‘profs per-manents’, een surveillant en de secretaresse door de overheid betaald. Om onduidelijke redenen is dat dit schooljaar niet het geval. De profs vacataires worden op uurbasis aangesteld. Sommigen werken (parttime) op een overheidsschool en proberen hun salaris aan te vullen door op Zoodo een aantal uren les te geven. Anderen zijn werkloze jongeren met een universitaire opleiding die in het onderwijs wat proberen te verdienen. Zowel de profs permanents als de profs vacataires hebben geen carrièreperspectief en er worden voor hen geen sociale premies afgedragen.
Deze slechte werkomstandigheden zijn de oorzaak van de vele stakingen in het voortgezet onderwijs en een groot risico voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat weer leidt tot stakingen onder scholieren om te protesteren tegen de slechte kwaliteit.We hebben DSF gevraagd om met een plan te komen om de positie van leraren te verbeteren, maar het lijkt wel of zij zich hier onmachtig toe voelen. Het probleem is ook niet specifiek voor ons onderwijscomplex, maar een landelijk probleem. In Burkina zijn meer particuliere scholen dan openbare scholen en de overheid is niet in staat om voor alle scholen de salariskosten te dragen.
De schoolkantine
De schoolkantine heeft begin 2013 nog een bijdrage van 1.000euro ontvangen als nabetaling van het door de Turing Foundation goedgekeurde rapport 2011-2012. Schooljaar 2012-2013 is er tot juni 2013 gekookt. Voor schooljaar 2013-2014 heeft DSF van het ministerie van basisonderwijs een bijdrage ontvangen voor de maaltijden van de leerlingen van de basisschool. De leerlingen van het college en het beroepsonderwijs betalen een bijdrage per maaltijd.
De bibliotheek
In februari 2013 zijn 31 dozen met ruim 1000 boeken aangekomen op het onderwijscomplex. De boeken zijn geschonken door Stichting Read to Grow, het Jac. P. Thijsse College en inwoners van Franstalig België. Ze zijn meegegaan met een transport van Vive l’Initiative. De bibliotheek is nu ruim voorzien van leesboeken, naslagwerken, schoolboeken en romans van de verplichte litera-tuurlijst van het college en lyceum. Tijdens ons bezoek in oktober 2013 vertelde een van de bestuursleden van DSF dat er nog een paar specifieke romans ontbreken en een aantal schoolboeken voor het lyceum. Deze behoefte sloot mooi aan bij een actie van twee dames die de Kilimanjaro wilden beklimmen en zich wilden laten sponsoren om schoolboeken voor Zoodo te kunnen kopen. In december 2013 zijn de gevraagde 366 boeken gekocht.
Voor de leerlingen van de basisschool is de bibliotheek gratis. De leerlingen van het college en lyceum betalen een jaarlijkse vergoeding van 3.000 CFA (± € 4,50) voor het gebruik vande schoolboeken en romans. De bibliotheek is dagelijks open en wordt beheerd door een van de surveillan-ten.
Het computerlokaal
Tijdens ons bezoek in oktober 2013 hoorden we dat het computerlokaal maar 6 uur per week open was. Niemand op het complex had een sleutel van het lokaal. Deze lag op het bureau van DSF in een ander deel van de stad. Volgens DSF lag de oorzaak van het weinige gebruik in het ontbreken van een internet verbinding. Volgens ons is het grote onwetendheid in de mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs, ook al heb je geen internet.
Tijdens het bezoek heeft Kees Zomerdijk alle computers gecontroleerd, ze met elkaar verbonden en gezorgd voor de technische realisatie van een intranet. Op ons advies is een in Burkina wonende Nederlandse ICT-er, Luc de Ruyter, gecontracteerd om het personeel van Zoodo te ondersteunen bij de invoering van ICT in het onderwijs. Inmiddels zijn er een aantal zaken verbeterd. Er is een intranet opgezet en een sleutel van het lokaal is verkrijgbaar bij directeur Belba. Een aantal docenten zijn geschoold in het werken met Office programma’s en het archiveren van bestanden op het intranet. Schooldirecteur Belba is bezig om de schooladministratie te digitaliseren.
In 2014 zal computeronderwijs geïntegreerd worden in het lesprogramma van het vijfde en zesde leerjaar van het lyceum.Over de vaste internetverbinding zijn nog steeds onderhandelingen gaande met het gemeentebestuur. In de buurt van het onderwijscomplex is een nieuw ziekenhuis geopend. Hier wordt een vaste internet-verbinding naar toe gemaakt en ook Zoodo zal hier op aangesloten worden. Men verwacht dat dit in de eerste helft van 2014 gaat gebeuren.

2014

Na de eerste jaren van groei is het leerlingenaantal nu gestabiliseerd. Wel zien we een verschuiving van leerlingaantallen in het algemeen voortgezet on-derwijs naar het beroepsonderwijs. Door de promotiecampagne van DSF wordt het beroepsonder-wijs steeds bekender onder de bevolking als alternatief voor jongeren voor wie het college niet geschikt is. Daarnaast wordtde krimp van het algemeen voortgezet onderwijs veroorzaakt door de nationale onderwijspolitiek om meer scholen voor voortgezet onderwijs te openen, vooral op het platteland.
De basisschool
Doordat er steeds meer mensen in de nieuwe wijk komen wonen, groeit het aantal leerlingen van de basisschool gestaag. Schooljaar 2014-2015 hebben we 156 leerlingen op de basis-school, tegen 131 in schooljaar 2013-2014.Schooljaar 2013-2014 is het eerste schooljaar dat alle klassen van het eerste tot het zesde leer-jaar operationeel zijngeweest.In juni 2014 heb-ben 9 leerlingen van CM2 (zesde leerjaar) mee-gedaan aan het landelijk examen voor de basis-school, het Certificat d’Etude Primaire (CEP). Zij zijn allemaal geslaagd. 95% van de leerlingen zijn overgegaan naar een hogere klas. De klassen zijn nog relatief klein, wat bijdraagt aan een goede kwaliteit van onderwijs. Knelpunt is wel de mobiliteit van de leerlingen. In de wijk wonen veel ouders met een baan bij de overheid en deze ouders worden regelmatig overgeplaatst naar een andere gemeente. En helaas verlaten nog steeds kinderen de school om in de illegale goudmijnen te gaan werken.
Het college en lyceum
Het algemeen voortgezet onderwijs in Burkina kent een eerste cyclus van vier jaar (het college) en een tweedecyclus van drie jaar (het lyceum). Het eerste t/m vierde leerjaar wordt aangeduid met 6ème t/m 3ème. De tweede cyclus wordt aangeduid met 2nd (seconde), 1ère (première) en Tle (terminale).Aan het einde van de eerste cyclus doen de leerlingen examen voor het BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle), vergelijkbaar met onze oude MAVO. Dit examen is een groot struikelblok. Veel leerlingen halen het niveau niet. De schooljaren in Burkina zijn maar kort en worden vaak onder-broken door stakingen. Dit uit zich in de resultaten bij de landelijke examens. Veel leerlingen zak-ken voor het BEPC en doen het vierde leerjaar (3ème) over. We zien dat terug in de grote aantal-len leerlingen in het vierde leerjaar. Op Zoodo hebben we twee examenklassen voor het BEPC met ieder zo’n 75 leerlingen. Schooljaar 2013-2014 was het slagingspercentage voor het BEPC landelijk 29%. Op Zoodo hadden zich 146 leerlingen ingeschreven voor het examen, 50 leerlingen zijn geslaagd, wat neerkomt op 34%.
Leerlingen die het BEPCgehaald hebben, kunnen toegelaten worden tot de tweede cyclus. Na drie jaar doen ze eindexamen Baccalauréat, afgekort tot BAC, vergelijkbaar met ons VWO examen.De tweede cyclus kent vier uitstroomprofielen. Op Zoodo bieden we er twee aan: Talen en Econo-mie. Er stromen echter heel weinig leerlingen door naar het lyceum. De klassen zijn daarom maar heel klein: 11 tot 22 leerlingen. Dit is een groot punt van zorg voor een privéschool. Het geringe aantal leerlingen levert onvoldoende schoolgeld op om de exploitatiekosten te dekken.De trend van minder aanmeldingen voor het eerste leerjaar (6ème), die zich vorig jaar inzette, heeft zich ook schooljaar 2014-2015 voortgezet. In de 6ème zitten maar 37 leerlingen. Dit zal hopelijk een gunstig effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook een knelpunt, omdat het minder inkomsten uit schoolgelden opbrengt.
De afname van het aantal aanmeldingen wordt veroorzaakt door de landelijke onderwijspolitiek. Gunstig is dat er meer scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland komen. Schooljaar 2014-2015 heeft de overheid echter bepaald dat alle kinderen met een basisschooldiploma geplaatst moesten worden op een college. Overheidsscholen mochten geen leerlingen weigeren. Op deze scholen hoefde nauwelijks schoolgeld betaald te worden. Gevolg: overvolle klassen op overheidsscholen en terugloop van leerlingen op particuliere scholen. Vanuit het onderwijsveld zijn op deze politiek veel protesten gekomen, te meer omdat de schooluitval op de overheidsscholen enorm is. We zijn benieuwd hoe het komend jaar gaat.
Het beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs heeft nu vier afdelingen: een naaiopleiding, een opleiding voor fiets-en bromfietstechniek, een opleiding voor lassen en metaalbewerking en vanaf 2014 een opleiding autotechniek. In juni 2014 hebben 9 jongeren meegedaan aan het landelijk examen CQP (Certificat Qualification Professionnelle), het eerste niveau van een erkend diploma beroepsonderwijs. Het waren 3 jongeren van de opleiding voor fiets-en bromfietstechniek en 6 jongeren van de lasopleiding. Zij zijn allemaal geslaagd en vervolgen hun opleiding in het derde jaar.
Het beroepsonderwijs zit nu echt in de lift. In de maanden augustus en september is een flinke promotiecampagne opgezet. DSF is langs geweest in 25 dorpen in de gemeenten Ouahigouya, Tangaye en Oula om de bevolking het belang van beroepsonderwijs uit te leggen. Er zijn radio-en tv-spots gemaakt, posters en folders gedrukt en artikelen in regionale kranten geplaatst. Alle leerlingen van de beroepsopleidingen en het voortgezet onderwijs hebben een T-shirt gekregen om in hun eigen omgeving reclame te maken voor het complex. Het aantal leerlingen is bijna verdubbeldvan 75 leerlingen in schooljaar 2013-2014 naar 146 leerlingen in schooljaar 2014-2015.
Schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met een derde leerjaar. Na in de eerste twee jaar het vak te hebben geleerd, richt het derde leerjaar zich op het functioneren als werknemer in een bedrijf en het opzetten van een eigen bedrijf. De leerlingen lopen stage in hun eigen vakgebied en volgendaarnaast gezamenlijk de theorielessen: arbeidsrecht, ondernemerschap, boekhouding, facturen opmaken, relatie met banken, omgaan met klanten, voorraadbeheerengereedschapsbeheer. In het derde jaar zitten 15 leerlingen van de naaiopleiding, 3 leerlingen van de opleiding voor fiets-en bromfietstechniek en 6 leerlingen van de lasopleiding, totaal 24 leerlingen.
De leerlingen van de opleidingen voor fiets-en bromfietstechniek en lassen en metaalbewerking worden tevens voorbereid op het landelijk examen BQP (Brévet Qualification Professionnelle), een erkend vakdiploma op het tweede niveau.Voor de ontwikkeling van het derde leerjaar hebben de instructeurs een training gevolgd en zijn op studiereis geweest naar instituten voor beroepsonderwijs in Ouagadougou, Yako en Koudougou die al een driejarige opleiding hebben. Voor de theorielessen in het derde jaar is een parttimedocent aangesteld.
De opleiding autotechniek is in januari 2014 gestart. Bij de start hadden zich 7 leerlingen ingeschreven, waarvan er 1 later is afgevallen. Na de zomervakantie is het leerlingaantal gegroeid naar 29 leerlingen, waaronder 1 meisje.
Ook de opleiding voor fiets-en bromfietstechniek (tweewielertechniek) is flink gegroeid: van 5 naar 27 leerlingen, waaronder twee meisjes. Bij de lasopleiding vallen de aanmeldingen tegen: slechts 7 nieuwe leerlingen. In totaal heeft deze opleiding 16 leerlingen, verdeeld over drie leerjaren. Een van de oorzaken is dat deze opleiding erg kostbaar is. Er is veel duur materiaal nodig om de leerlingen te leren lassen. Er is onvoldoende geld om de benodigde verbruiksmaterialen, zoals ijzer en laselektroden, aan te schaffen. Een andere oor-zaak zijn de mogelijkheden van de jongeren na hun opleiding. Verschillende jongeren willen een eigen lasbedrijf beginnen in hun dorp van her-komst. Op de opleiding hebben ze echter alleen elektrisch leren lassen, terwijl er in hun dorp geen stroom is. Ook hebben ze onvoldoende financiële middelen om een basisuitrustingte kunnen kopen om een bedrijfje te starten. WOL is sinds kort bekend met deze knelpunten van de lasopleiding. We hebben DSF verzocht om met een plan te komen om deze knelpunten op te lossen.
De naaiopleiding is een groot succes. Voor het eerste jaar hebben zich weer 36 nieuweleerlingen ingeschreven, wat het totaalaantal leerlingen op 73brengt, verdeeld over drie leerjaren. Vorig jaar al was de naaiopleiding uit hun praktijk-lokaal gegroeid en onderge-bracht in de grote loods voor de techniekopleidingen.Nu de techniekopleidingen groeien, moet er voor de naaischool een oplossing komen. De leerlingen van het derde leerjaar zijn ondergebracht in het oude praktijklokaal. In 2015 zullen we voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar een nieuw gebouw van twee klaslokalenneerzetten.Van Gered Gereedschap Heil-oo hadden we 20 naaimachines gekregen. Deze zijn verscheept naar Burkina en daar voorzien van onderstellen, zodat ze ook als trapnaaimachine gebruikt kunnen worden. Met het groeiend aantal leerlingen komen de machines goed van pas.
De focus voor kwaliteitsverbetering van de opleidingen lag dit jaar op de veiligheid van de leerlingen. Voor de techniekopleidingen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft zoals las-kappen, veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers en veiligheidsschoenen. Ook heeft iedere afdeling een brandblusser en EHBO kist gekregen. De instructeurs hebben een cursus gevolgd om de veilig-heid in het beroepsonderwijs te verbeteren.De instructeurs hebben alleen een opleiding gehad in hun vakgebied. Ze hebben geen opleiding om les te geven. Dit leidde soms tot ongewenste situaties met de leerlingen en had een negatieve invloed om de promotie van het beroepsonderwijs. Daarom hebben de vier instructeurs in de zomer-vakantie een training in didactische en pedagogische vaardigheden gevolgd.
De loods en de autowerkplaats zijn van krachtstroom voorzien voor het gebruik van zwaardere machines.
Het beroepsonderwijs hebben we verder ondersteund door:
 • Het schoolgeld voor de leerlingen van de drie technische opleidingen te betalen.
 • Het abonnement op de schoolkantine voor alle leerlingen van de vier beroepsopleidingen te betalen.
 • Een bijdrage te leveren voor de aankoop van verbruiksartikelen als lappen stof, garen, naalden en tekenpapier voor de naaiopleiding; ijzer, elektroden, soldeermateriaal, slijpschijven en zaagbladen voor de lasopleiding; brandstof, accu, olie, bougies en banden voor de opleidingen fiets-en bromfietstechniek en autotechniek.
 • De salarissen van twee van de vier instructeurs te betalen.
 • Faciliteren van medewerkers van DSF en Zoodo voor deelname aan regionale en landelijke congressen ter bevordering van het beroepsonderwijs.

Het personeel

Het personeelsverloop op Zoodo, als particuliere school, blijft een bron van zorg. Lerarenvan de basisschool en het algemeen voortgezet onderwijsgeven de voorkeur aan een overheidsaanstelling vanwege de betere arbeidsomstandigheden.Door de groei van het aantal basisscholen en colleges op het platteland is de overheid druk bezig met het rekruteren van jonge leraren. En onze leraren zijn helaas gewild…! Schooljaar 2014-2015 zijn gelukkig 4 van de 6 leraren van de basisschool gebleven. In het voortgezet onderwijs echter maar vier van de 12 leraren met een jaarcontract. Van de leraren met een urencontract zijn 5 van de 6 opnieuw aangesteld. Zij komen echter alleen maar ‘even’ lesgeven en dragen verder niets bij aan de ontwikkeling van de school. Onder de directie en het onderwijsondersteunend personeel is geen verloop geweest. Ook de instructeurs twee-wielertechniek en lassen zijn al vanaf de start van de opleiding in dienst. In december 2014 is wel de naailerares naar Ouagadougou verhuisd om te trouwen. In haar plaats zijn twee oud-leerlingen aangesteld als instructrice en assistent instructrice.

Om de werkomstandigheden van de leraren VO te verbeteren hebben wij extra vergoedingen be-schikbaar gesteld voor vergaderingen. Ook krijgen zij een vergoeding voor extra ondersteuning van leerlingen en betalen wij een tiende maand (voorheen kregen de leraren maar voor 9 maanden betaald). De leraren ontvangen een bonus als blijkt dat de resultaten van het college zijn verbeterd. In 2015 zal verder gewerkt worden aan beter personeelsbeleid om het verloop onder het per-soneel tegen te gaan met als hoofddoel de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen.

De schoolkantine

Voor veel families is het moeilijk om de kinderen driemaal daags een maaltijd te geven. Leerlingen komen vaak zonder ontbijt op school en als ze dan ook tussen de middag niet naar huis kunnen om te eten omdat ze te ver weg wonen, is het moeilijk om ’s middags nog de lessen te kunnen volgen. Daarom is het belangrijk dat er op het onderwijscomplex een schoolkantine is.Voor schooljaar 2013-2014 heeft DSF van het ministerie van basisonderwijs een bijdrage ontvangen voor de maaltijden van de leerlingen van de basisschool. De leerlingen van het college en het beroepsonderwijs betalen een bijdrage per maaltijd. Schooljaar 2013-2014 is de kantine echter niet het gehele jaar open geweest vanwege onvoldoende financiële middelen. Er is slechts op 80 schooldagen gekookt. Door de politieke situatie wordt er vanuit de overheid voor schooljaar 2014-2015 geen bijdrage voor schoolmaaltijden verstrekt. Omdat het voor de kwaliteit van het onderwijs zo belangrijk is dat alle kinderen een lunch krijgen, zal WOL per leerling de helft van het abonnement op de schoolkantine betalen. Voor de leerlingen van het beroepsonderwijs en de leerlingen die deel uitmaken van het scholieren en studentenfonds betaalt WOL het volledige abonnement. Het eerste trimester van schooljaar 2014-2015 is op 29 dagen gekookt.Om de werkomstandigheden van de kokkinnen te verbeteren zijn gastoestellen gekocht.

De bibliotheek

De bibliotheek is inmiddels rijk gevuld met schoolboeken, leesboeken en naslagwerken. De biblio-theek is iedere schooldag geopend en wordt beheerd door een van de surveillanten. De leerlingen betalen jaarlijks 5.000FCFA (€7,62) per schooljaarom van de schoolboeken en andere materialen gebruikt te kunnen maken.

Het computerlokaal

In het computerlokaal zijn de computers allemaal omgezet van Windows XP naar Windows 7. Dit in verband met het niet meer ondersteunen van XP door Microsoft. Men begint steeds meer de mogelijkheden te zien van het gebruik van computers in het onderwijs. Leraren bereiden in het lokaal nu regelmatig hun lessen voor en de leerlingen van het lyceum krijgen computerles. Twee docenten zijn getraind om deze lessen te geven. Onder leiding van een van hen komt de leerlingenraad regelmatig bij elkaar. Zij maken aankondigingen van de activiteiten en ook een Nieuwsbrief op de computer.

De verpleegpost

Van basisgezondheidszorg wordt nauwelijks gebruikt gemaakt in Burkina. Veel families hebben hier geen geld voor. Pas als het heel ernstig is gaat men naar een kliniek. Veel kinderen lopen dan ook met verwaar-loosde ziekten, onbehandelde aandoeningen en soms zelfs botbreuken rond. Dit leidt tot verzuim, zowel on-der leerlingen als personeel, en mindere schoolpresta-ties. Daarom worden onze leerlingen en het personeel twee keer per jaarpreventief medisch onderzocht en eventueel behandeld. Ook wordt er voorlichting gegeven over hygiëne en gezondheid. En in 2014 in het bijzonder over het voorkomen en herkennen van Ebola. Aan de leerlingen van het college en de beroepsop-leidingen wordt ook seksuele voorlichting gegeven.

Twee verpleegkundigen van de regionale onderwijsdienst komen voor het preventief onderzoek naar het complex. Leerlingen en personeelsleden waarbij iets werd geconstateerd zijn hiervoor behandeld. Geconstateerde gezondheidsklachten: ondervoeding, malaria, afwijkende bloedsuikerspiegel, bloedarmoede, huidaandoeningen, open wonden,parasieten en (astmatische) hoest. Een aantal leerlingen met ernstige klachten is doorverwezen naar het ziekenhuis. Bij verschillende leerlingen werden oogafwijkingen geconstateerd. Zij zijn doorverwezen naar de oogarts voor een bril. Als ouders dit niet kunnen betalen, worden deze leerlingen voor in de klas geplaatst.In het eerste trimester zijn ook alle leerlingen ingeënt tegen mazelen en rode hond. Deze ziektes komen nog steeds veel voor in Burkina Faso. Jaarlijks zijn er veel dodelijke slachtoffers en veel kinderen raken gehandicapt als gevolg van complicaties bij deze ziekten. De inentingen maakten onderdeel uit van een landelijke campagne vanUNICEF in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid.

Schoolprijzen

Afgelopen schooljaar heeft het personeel van het onderwijscomplex een competitie opgezet om de leerlingen aan te sporen hard te werken. Aan het einde van het schooljaar was er een prijsuitrei-king voor de beste leerlingen. Er was een prijs voor de drie beste leerlingen per klas, een prijs voor de beste leerling per schoolvak en een prijs voor de beste leerling per afdeling. Totaal 175 leerlin-gen vielen in de prijzen. Zij kregen nieuw schoolmateriaal. De beste tweedejaars leerlingen van het beroepsonderwijs konden een gereedschapset winnen.WOL heeft het schoolmateriaal gesponsord en de feestelijke uitreiking. Het Ministerie van Jonge-renzaken en Werkgelegenheid heeft de sets gereedschap gesponsord.

Overige aangebrachte verbeteringen

 • Voor de heer Nignan, algemeen directeur van het complex, is een motor gekocht. De heer Nignan is ook verantwoordelijk voor de stagebezoeken en andere externe contacten. Voorheen deed hij dit op de fiets, maar gezien zijn leeftijd werd dit te zwaar.
 • De heer Belba, directeur van het college, heeft een laptop ontvangen om de schooladministratie bij te kunnen houden. Hiervoor is een programma gekocht en de heer Belba heeft een training gevolgd om hier mee om te kunnen gaan. Ook is er een mobiele internetverbinding in zijn kantoor aangelegd.
 • Er is een bijdrage gegeven voor het bestrijden van de termieten en het repareren van schade, veroorzaakt door de termieten: plafonds zijn gerepareerd, scheuren gedicht en in de schooladministratie is de vloer betegeld.
 • Naast de hoofdpoort is een kleine toegangspoort gemaakt. De grote schuifdeuren hoeven dan niet steeds opengeschoven te worden.
 • Er zijn weer jonge bomen geplant die de leerlingen t.z.t. schaduw moeten geven in de pauze.
 • De watertoren en waterleiding is gereinigd en er zijn een aantal nieuwe kranen geplaatst om de leerlingen van drinkwater te voorzien. De kranen staan op een stevig stalen pijp in een betonnen bak. De bak is opgehoogd en voorzien van afwateringspijpen naar de omringende bomen. Tot onze verrassing een simpel maar doeltreffend systeem.
 • Er zijn verschillende soorten afvalbakken geplaatst en kruiwagens gekocht. Met de kruiwagens worden de afvalbakken geleegd en naar een grote bak gebracht waar het verbrand wordt. Een vuilnisophaaldienst is er helaas niet in Ouahigouya.
 • Sportmateriaal: Voor het schoolvoetbalteam zijn voetbaltenues gekocht, voetballen en fluitjes. Ook is er een volleybalnet en volleybal gekocht en zijn op het sportveld atletiekvoorzieningen aangebracht.
 • Op 10 schaduwrijke plekken zijn grote schoolborden gemaakt. Er voor zijn bankjes gemetseld en er is verlichting aangebracht. Tijdens de schooluren kunnen leerlingen hier zelfstandig in groepjes aan een opdracht werken. De leraar heeft dan tijd om aan andere groepjes leerlingen extra aandacht te schenken. In de lange middagpauze kunnen leerlingen hun huiswerk maken en ook ’s avonds blijft tot 10.00 uur het licht branden om huiswerk te maken. Veel leerlingen hebben thuis geen verlichting en tussen 18.00 en 18.30 uur is het al donker.

2015

Onderwijscomplex Zoodo is een van de mooiste en best ingerichte scholen van de provincie Yaten-ga. Het complex is gebouwd op een omheind terrein van 23.833 m2en bestaat uit:
 • een gebouw van twee verdiepingen met 6 klaslokalen voor basisonderwijs, een kantoor voor de algemeen directeur en een magazijn;
 • een gebouw van twee verdiepingen met 8 klaslokalen voor het lyceum;
 • een gebouw van twee verdiepingen met een bibliotheek, computerlokaal en twee klaslokalen;
 • een gebouw voor de schooladministratie met kantoren en vergaderruimte;
 • 6 toiletblokken met 28 latrines;
 • een schoolkantine met keuken en voorraadkamer;
 • een verpleegpost;
 • twee gebouwen voor de lasopleiding en de opleiding tweewielertechniek, iedermet werkplaats en theorielokaal;
 • een garage met magazijn en theorielokaal voor de opleiding autotechniek;
 • een grote loods voor de techniekopleidingen;
 • een atelier en twee grote klaslokalen voor de naaiopleiding;
 • een watertoren met 10 watertappunten verdeeld over het schoolterrein;
 • twee bewakerswoningen;
 • een sportveld.
Schooljaar 2014-2015 waren 661 leerlingen ingeschreven op het onderwijscomplex:
 • 156 leerlingen in de zes leerjaren van de basisschool, waarvan 87 meisjes;
 • 359 leerlingen in de zeven leerjaren van het lyceum, waarvan 168meisjes;
 • 146 leerlingen verdeeld over de 4 beroepsopleidingen, waarvan 63 meisjes.

De basisschool

Het aantal leerlingen op de basisschool blijft gestaag groeien. De wijk om het onderwijscomplex groeit hard en er worden steeds meer kinderen geboren. De basisschool heeft ook een goede naammet een overgangpercentage van 100% en een slagingspercentage voor het CEP (diploma basis-school) van 95% aan het einde van schooljaar 2014-2015.Landelijk behaalde 73,5% van de leer-lingen het CEP.

Het lyceum

Schooljaar 2014-2015 is goed verlopen. De start was vertraagd door de politieke situatie, maar leerlingen en docenten hebben hard gewerkt om de achterstand weer in te lopen. WOL heeft het lyceum extra gefaciliteerd door tijd voor vergaderingen,leerling-ondersteuningen de organisatie van proefexamens te financieren.Over de schoolresultaten zijn we dan ook heel tevreden: Met een overgangspercentage van 65% of meer per klas op het lyceum en een slagingspercentage van 51% voor het BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle, een diploma na vier jaar voortgezet onder-wijs) behoorde Zoodo tot de scholen met de beste resultaten van de provincie Yatenga. Van de examenkandidaten voor het BAC (VWO diploma) is 36% geslaagd, wat ongeveer het landelijke gemiddelde is.

Ondanks deze goede resultaten is het leerlingenaantal op het lyceum in schooljaar 2015-2016 helaas weer teruggelopen. Dit wordt mede veroorzaakt door de landelijke onderwijspolitiek: de over-heidsscholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds vorig jaar verplicht alle leerlingen aan te nemen die zich met een basisschooldiploma aanmelden. Er worden ook steeds meer colleges en lycea op het platteland gebouwd. Dit heeft grote gevolgen voor het voortgezet onderwijs in de stad, zeker voor particuliere scholen zoals Zoodo. Voor schooljaar 2015-2016 heeft DSF moeten besluiten om de twee hoogste klassen van het lyceum te sluiten vanwege onvoldoende aanmeldingen.Ook voor het personeel heeft dit gevolgen: van twee leraren is het jaarcontract niet verlengd, evenals dat van vier leraren op uurbasis.

De lasopleiding

Helaas is met ingang van schooljaar 2015-2016 ook de lasopleiding gesloten. Ook hier hadden zich onvoldoende leerlingen aangemeld. De lasinstructeur is ontslagen. De 5 leerlingen die nog in het tweede en derde jaar zaten, zijn geplaatst op stageplaatsen en worden door de heer Nignan, algemeen directeur, begeleid.

Voor ons is het onbegrijpelijk dat er niet voldoende leerlingen zijn voor de lasopleiding. Zeker niet na alle investeringen die we gedaan hebben om deze opleiding populair te maken en het vele laswerk dat er in Burkina gedaan wordt.Wij hopen in 2016 zicht te krijgen op dit probleem en de opleiding weer te kunnen openen.

De naaiopleiding

Met de naaiopleiding gaat het heel goed. Met ingang van schooljaar 2015-2016 volgen 95 meisjes en jonge vrouwen deze opleiding, verdeeld over drie leerjaren: 43 eerstejaars, 22 tweedejaars en 30 derdejaars. De naaiopleiding is al een aantal jaren uit hun gebouw gegroeid. De eerste-en tweede-jaars waren tijdelijk ondergebracht in de grote loods.

In 2015 hebben we twee grote klaslokalen annex naaiateliers bij kunnen bouwen. Ook is een nieuwe instructrice aangenomen. Ieder leerjaar heeft nu een eigen lokaal en een eigen instructrice.De nieuwe lokalen werden als eerste gebruikt voor een speciale cursus van 3 maanden voor 9 jon-ge vrouwen in het kader van een project dat DSF met USAID uitvoert. Doel van dit project is om jongeren kennis te laten maken met de voordelen van beroepsopleidingen. Na afloop van deze cursus besloten 2 jonge vrouwen zich in te schrijven voor de driejarig naaiopleiding op Zoodo

Tweewielertechniek
De opleiding voor fiets-en bromfietstechniek telt 25 leerlingen in schooljaar 2015-2016, ongeveer hetzelfde als vorig schooljaar,enverdeeld over 3 leerjaren. Dit is wel lastig, want er is maar een instructrice die haar aandacht over de leerlingen van verschillend niveau moet verdelen. Twee meisjes volgen deze technische opleiding.We ondersteunen deze opleiding met de aankoop van oefenmateriaal en onderdelen voor reparatie van fietsen en bromfietsen.
Autotechniek
De opleiding autotechniek heeft inmiddels ook een derde jaar. In totaal volgen 30 leerlingen deze opleiding, waarvan een meisje. Ook voor deze opleiding is maar een instructeur die zijn aandacht over de drie leerjaren moet verdelen. Aan de opleiding autotechniek hebben we bijgedragen met de aankoop van oefenmateriaal en auto-onderdelen.
ZoodoNews
In februari 2015 is het eerste nummer van “Zoodo News” uitgekomen. “Zoodo News” is de schoolkrant van het onderwijscomplex. Het doel van de krant is om de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten en om de leerlingen meer dingen prak-tisch te laten uitvoeren: fotograferen, interviews houden, verslagen uitwerken, (opmerkelijk) nieuws signaleren, samenwerken en overleggen en compu-tervaardigheden in praktijk brengen.Leerlingen betalen een kleine bijdrage voor de krant. WOL sponsort papier en kopieerkosten.Het eerste nummer is op het schoolfeest tijdens ons bezoek in februari 2015 op professionele wijze aan de man gebracht door Adèle, de presentatrice van het schoolfeest en tevens redactrice van de schoolkrant. Een veelbelovende jongedame. Helaas ontvingen wij in februari 2016 het trieste bericht dat Adèle op ge-welddadige manier om het leven was gebracht.
Schoonmaakdag
Op het schoolterrein zijn overal vuilnisbakken geplaatst en zijn kruiwagen, schoppen en harken gekocht omhet terrein netjes te houden. Iederemaand organiseert de leerlingenraad een schoonmaakdag. Al het afval wordt verzameld in een grote betonnen bak en wordt daar in de brand gestoken. Een vuilnisophaaldienst is er helaas niet in Ouahigouya. De schoonmaakdagen maken onderdeel uit van burgerschapsvorming en zorg voor het milieu, lessen die niet in het reguliere programma zitten, maar wel opgenomen zijn in de educatieve activitei-ten van Zoodo.
Sport en cultuur
Sport is een belangrijk bindmiddel. Op Zoodo wordt na schooltijd nog flink gevoetbald. Er worden wedstrijden georganiseerd tussen de verschillende afdelingen (college –beroepsonderwijs) of tus-sen leerlingen en personeel. Bovendien neemt Zoodo deel aan regionale schoolvoetbal toernooien.WOL heeft voor twee teams voetbaltenues gefinancierd.Aan het einde van ieder trimester organiseert de leerlingenraad een sportieve en culturele activiteit voor alle leerlingen van het onderwijscomplex. Leerlingen kunnen dan laten zien waar ze goed in zijn: sport, dans, muziek, modeshow, sketches, koken, organiseren van spelletjes voor de klein-tjes, fotograferen en natuurlijk verslag doen in Zoodo News. Een jury van leraren beoordelen de activiteiten. Alle leerlingen krijgen zo een kans om ergens in uit te blinken en een prijs te ontvangen.
Schoolkantine
Schooljaar 2014-2015 heeft WOL bijgedragen aan de schoolkantine. De schoolkantine is gratis voor de leerlingen van de basisschool en de leerlingen uit het adoptieproject. De andere leerlingen beta-len 75 FrCFA per maaltijd (± €0,12). De maaltijden bestaan afwisselend uit rijst, bonen, spaghetti, macaroni of couscous.De maaltijden worden door twee kokkinnen verzorgd. Ook schooljaar 2015-2016 draagt WOL weer bij aan de schoolmaaltijden.
Personeel
Goed personeelsbeleid is een voorwaarde om goede kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. WOL vindt het daarom erg belangrijk dat DSF zich inzet om goed personeelsbeleid op onderwijscomplex Zoodo te realiseren en WOL wil DSF daarbij ook ondersteunen.Schooljaar 2014-2015 zat het personeelsbeleid flink in de lift. Tijdens ons bezoek in februari 2015 hebben we verschillende afspraken gemaakt om het personeel te faciliteren om goede resultaten met de leerlingen te behalen. Het personeel van de basisschool, de beroepsopleidingen en het onderwijs ondersteunend personeel heeft een vast arbeidscontract en wordt het hele jaar betaald. De ‘vaste’ leraren van het lyceum hebben echter een contract per schooljaar en worden in de grote vakantie niet doorbetaald. In eerste instantie was dit een contract voor 9 maanden, maar WOL heeft zich garant gesteld voor de 10e maand (juli) omdat er dan nog verschillende afrondende werkzaamheden moeten plaatsvinden. Ook hadden we een bonus van 50.000 CFA (± 75 euro) per personeelslid beschikbaar gesteld bij goede resultaten. De 10e maand en debonus zijn uitbetaald. Om het verloop van personeel tegen te gaan, hadden we beloofd de vakanties van de leraren van het lyceum door te betalen, mits er een goed personeelsbeleidplan kwam en het financiële beheer van DSF zodanig zou zijn dat zijzelf de leraren 10 maanden kunnen betalen. Aan leraren die het volgende schooljaar terug zijn gekomen, hebben we een laptop beschikbaar gesteld. Deze krijgen zij drie jaar in bruikleen, mits zij op het onderwijscomplex blijven werken. Na drie jaar wordt de laptop hun eigendom. De laptops zijn gekocht en aan vier leraren beschikbaar gesteld. Onderdeel van het personeelsbeleidplan zou ook een scholingsplan zijn voor een aantal leraren die zich dan voor eenaantal jaren aan het complex zouden verbinden.

2016

Schooljaar 2015-2016 waren 623 leerlingen ingeschreven:
 • 178 leerlingen op de basisschool, waarvan 98 meisjes;
 • 295 leerlingen op het lyceum, waarvan 130 meisjes;
 • 150 leerlingen in het beroepsonderwijs, waarvan 97 meisjes.
Schooljaar 2016-2017 zijn 693 leerlingen ingeschreven:
 • 230 leerlingen op de basisschool, waarvan 112 meisjes;
 • 357 leerlingen op het lyceum, waarvan 140 meisjes;
 • 106 leerlingen in het beroepsonderwijs, waarvan 55 meisjes.
De basisschool
Het aantal leerlingen op de basisschool blijft gestaag groeien, mede door de falende onderwijspoli-tiek. De overheid heeft bepaald dat leerlingen niet meer mogen blijven zitten op de basisschool. Ook al zitten ze nog niet op het niveau van hun leerjaar, ze gaan evengoed over naar een hogere klas. Op de openbare scholen is de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen slecht. Vooral leerlingen die de leerstof niet bij kunnen houden, raken gedemotiveerd en slechts weinigen behalen hun diploma van de basisschool. De basisschool van Zoodo heeft een goede naam en boekt goede resultaten. Veel ouders kiezen er daarom voor om hun kind toch maar naar onze (duurdere) particuliere school te sturen. Dus ook in de hogere leerjaren neemt het aantal leerlingen toe.Omdat er veel instromers zijn met een leerachterstand, drukt dat weer de resultaten. Na de eerste jaren een slagingspercentage van 95-100%, was het in 2016 83%. Nog een resultaat om dik tevreden mee te zijn, want op nationaal niveau lag het slagingspercentage op 62% en in de provincie Yatenga slechts op 55%.
Ouders worden zich steeds meer bewust van het belang van onderwijs en willen ook oudere kinderen, die niet naar school zijn geweest of hun school niet hebben afgemaakt, alsnog een kans geven. Als particuliere school heeft Zoodo de mogelijkheid om leerlingen aan te nemen die te oud zijn voor het formele onderwijssysteem. Vanaf 17 jaar zijn leerlingen niet meer leerplichtig. Zij kunnen op een particuliere school de lessen volgen en zich voor het examen inschrijven als “Candidat libre”. In verschillende klassen zitten oudere leerlingen die alsnog hun basisschooldiploma willen halen. Deze situatie is niet ideaal. In het verleden werd op Zoodo avondonderwijs gegeven voor deze groep jongeren. Dit werd gefinancierd door Kinderpostzegels. Helaas is deze financiering gestopt.
Het lyceum
Ook het lyceum boekt goede resultaten. Eindschooljaar 2015-2016 behoorde Zoodo tot de beste scholen van de provincie. De klassen zijn relatief klein omdat veel ouders voor een openbare school kiezen. En, met de nieuwe bepaling van de overheid, zijn openbare scholen verplicht om alle leerlingen met een CEP (diploma basisschool) aan te nemen. Gevolg is dat wij in de eerste klas van het lyceum maar weinig leerlingen hebben. De hogere klassen, en vooral de examenklas van het college (4e leerjaar, diploma BEPC) krijgen er meer. Veel leerlingen zijn afkomstig van openbare scholen waar ze, mede door de slechte kwaliteit van het openbaar onderwijs, zijn weggestuurd wegens te vaak blijven zitten. Deze leerlingen hebben dan alleen nog kans om op een particuliere school hun BEPC te halen. Door deze gang van zaken wisselt de schoolpopulatie jaarlijks sterk. Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling het volgende schooljaar terugkomt. Ze moeten zich ieder jaar opnieuw op een school inschrijven. Dit heeft grote gevolgen voor de aanstelling van leraren en de opening van bepaalde leerjaren: leraren hebben een jaarcontract en worden pas aangesteld als er voldoende inschrijvingen zijn. Dit blijft tot eind oktober spannend. Ook van doorstroom is geen sprake. De leerlingen van de basisschool gaan na het behalen van hun CEP diploma veelal naar een openbaar college.
De examenklassen voor het BEPC zijn verdeeld over twee uitstroomprofielen. De leerlingen kunnen een examenprofiel kiezen met Duits (serie A) of zonder (serie B). In 2016 hadden we een slagingspercentage van 45,52%, maar de doorstroom naar de laatste drie leerjaren van het lyceum is be-perkt: in de 2nd, het vijfde leerjaar, zitten slechts 29 leerlingen. Deze groep is, evenals de hogere leerjaren, in tweeën gesplitst omdat met verschillende profielen gewerkt wordt: serie A voor talen en economie en serie C of D voor biologie en aardwetenschappen.
Schooljaar 2015-2016 hadden we geen zesde en zevende leerjaar van het lyceumvanwege te weinig aanmeldingen. Dit jaar is wel beslo-ten om de klassen te openen, vooral ook met het oog op toekomstige instromers van dorps-colleges. In de meeste dorpen houdt het on-derwijs na het BEPC op. Leerlingen die door willen leren, moeten dan naar een lyceum in de stad.
Helaas zijn de meisjes in het voortgezet onderwijs nog steeds ondervertegenwoordigd: Schooljaar 2016-2017 telde het lyceum 140 meisjes tegen 219 jongens.
De beroepsopleidingen
Het blijft moeilijk om de bevolking te motiveren voor lager beroepsonderwijs aan jongeren. Maar stapje voor stapje komt hier verbetering in. Ook de overheid besteedt steeds meer aandacht aan het belang van beroepsonderwijs aan jongeren. Onze opleidingen worden door het Ministerie van jongerenzaken en werkgelegenheid ondersteund. De beste leerlingen ontvangen na voltooiing van hun opleiding materiaal om als vakman of vakvrouw aan de slag te gaan. De beroepsopleidingen worden afgesloten met een ceremonie waarbij autoriteiten en partners worden uitgenodigd. Tijdens deze ceremonie laten de leerlingen zien wat zij geleerd hebben. Doel van de ceremonie (“promotion”) is om bekendheid te geven aan de beroepsopleidingen. WOL sponsort deze ceremonie. Het onderwijscomplex is aangewezen als examenlocatie voor de landelijk erkende examens CQP (Certificat de Qualification Professionnelle, het vakdiploma op het eerste niveau).
In 2016 waren drie opleidingen operationeel: de naaiopleiding, de opleiding tweewielertechniek en de opleiding autotechniek. Schooljaar 2015-2016 hebben 26 leerlingen van de drie opleidingen deelgenomen aan het examen CQP. 19 zijn geslaagd.Een leerling autotechniek heeft ook examen gedaan op het tweede niveau BQP (Brevet de Qualification Professionnelle) en is hiervoor geslaagd.
De naaiopleiding
In 2015 hebben we twee nieuwe lokalen voor de naaiopleiding gebouwd. Begin 2016 zijn deze lo-kalen ingericht met naaimachines, krukjes, werktafels, schoolbanken, kasten en paspoppen. De opleiding bestaat uit drie leerjaren. Het eerste en tweede leerjaar zit in het nieuwe gebouw. De leerlingen van het derde leerjaar zitten in het oude gebouw. Zij hebben daar hun eigen atelier en werken daar, onder leiding van een instructrice, aan opdrachten van klanten.
De naaiopleiding is populair bij meisjes en jonge vrouwen die onvoldoende kans hebben (gehad) om naar het algemeen voortgezet onderwijs te gaan of dit niet hebben kunnen afmaken. Vaak vanwege een zwangerschap. Ook zijn veel leerlingen afkomstig uit het tweedekans basisonderwijs.
Schooljaar 2016-2017 was er een dip in het aantal leerlingen voor de naaiopleiding. Een Franse organisatie heeft aan de andere kant van Ouahigouya een naaiopleiding geopend. Twee van onze drie instructrices zijn daar heen gegaan omdat deze school een hoger salaris booddan wij kunnen bieden. Verschillende leerlingen zijn met hen mee gegaan. Andere leerlingen zijn afgehaakt omdat er door het plotselinge vertrek van de instructrices niet direct een vervanger aangesteld kon worden.
Tweewielertechniek
Net als bij de andere beroepsoplei-dingen, is bij de opleiding tweewie-lertechniek een chronisch tekortaan verbruiksmaterialen. WOL heeft bijgesprongen om onderdelen en reparatiemateriaal voor fietsen en bromfietsen te kunnen kopen. Ook is er een werkbank en zijn er tweedehands brommers aangeschaft om aan te sleutelen.De opleiding tweewielertechniek duurtdrie jaar. Het derde jaar lopen de leerlingen voornamelijk stage en komen enkele weken naar school voor de training in ondernemerschap.
Autotechniek
De allereerste auto van DSF, de Toyata Hillux 4×4 pick-up, is overgegaan naar de opleiding auto-techniek. De auto was niet meer geschikt voor het werk van DSF op het platteland, maar is prachtig voor de opleiding. Onder leiding van de instructeur hebben de leerlingen hem weer aan de praat gekregen. Ook is het een mooi promotiemiddel: de gegevens van de opleiding autotechniek zijn er met grote letters opgeschilderd. In 2016 heeft WOL voor de opleiding autotechniek bijgedragen aan de aanschaf van gereedschap en verbruiksmaterialen (olie, brandstof, banden, reparatiemateriaal).
Schooltuin
Het belangrijkste project op Zoodo voor 2016 hebben we helaas niet uit kunnen voeren. Tijdens de Vastenactie 2016 hebben de kerken in de HALE regio geld ingezameld voor de aanleg van een schooltuin op het onderwijscomplex. Maar toen men wilde beginnen, ontstonden er problemen met de watertoevoer. Op het complex staat een watertoren die gevuld wordt met opgepompt water uit de eigen bron. Zo kan het hele complex van water worden voorzien. Maar er werd steeds minder water opgepompt, nog nauwelijks genoeg om leerlingen en personeel van drinkwater te voorzien, laat staan dat er water voor de schooltuin zou zijn. Een deel had te maken met slijtage van de pomp. Dit is gerepareerd en er kwam weer water uit de pomp. Maar er was geen druk. Het water kon niet naar de toren gepompt worden. Gevolg is dat de pomp de hele dag moet draaien om aan de waterbehoefte van leerlingen en personeel te voldoen met als resultaat weinig water en een torenhoge elektriciteitsrekening. In 2017 moet voor dit probleem een oplossing worden gezocht en hopen we alsnog het project van de schooltuin te kunnen realiseren.
Computerlokaal en internettoegang
Het gebruik van het computerlokaal blijft nog onder de maat, mede door het ontbreken van een vaste internet-verbinding. Voor de leraren met een laptop heeft WOL een USB stick met mobiele internettoegang beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2016 is de telefoonmaatschappij begonnen om in de wijk ADSL lijnen aan te leggen. Tot vreugde van personeel en leerlingen is het computerlokaal en de schooladministratie vanaf november 2016 aangesloten op het internet. WOL heeft de aansluitingskosten en de benodigde apparatuur gefinancierd.
Gezondheidszorg
WOL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor medische controle van leerlingen en personeel. Veel leerlingen en hun ouderszijn zich onvoldoende bewust van het belang van preventieve gezondheidszorg. Veel leerlingen blijven ook rondlopen met onbehandelde wonden en aandoeningen met alle gevolgen van dien. Ook wordt er voorlichting gegeven over seksuele en reproductieve rechtenvan jongeren, voorkomen van seksueel overdraagbare ziekten, voorkomen van zwangerschap, de gevaren van meisjesbesnijdenis en (gedwongen) kindhuwelijken.
Schoolleven
Sport en cultuur zijn belangrijke hulpmiddelen om de leerlingen gemotiveerd te houden voor on-derwijs. De staf van Zoodo is zeer actief om de leerlingen te stimuleren deel te nemen aan allerlei activiteiten:
 • Op Zoodo heeft iedere klas van het lyceum en de beroepsopleidingeen voetbalteam en zijn er wedstrijden tussen de klassen. Er zijn zowel jongens als meisjesteams. Ieder trimester wordt afgesloten met een schoolfeest waarin leerlingen toneelstukjes opvoeren (vaak met een educa-tief karakter) en hun danskunsten laten zien. Ook wordt dan de finale gespeeld van het inter-klasse toernooi.
 • Tussen scholenvoor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs wordenin de regio toer-nooien georganiseerd: voetbal, hockey, atletiek, worstelen. Ook zijn er danswedstrijden en po-ëziewedstrijden.
 • Een groep leerlingen van Zoodo neemt deel aan een club die als doel heeft goed burgerschap en mensenrechtente bevorderen. In 2016 was er een schrijfwedstrijd over de bestrijding van corruptie. Een van de leerlingen van ons lyceum won de prijs.
 • Leraren Duits hebben een Duitse club opgericht waaraan leerlingen van verschillende lycea deelnemen. Ze oefenen de taal in voordrachten en toneelstukjes.
 • Uitgave van de schoolkrant ZOODO NEWS door en voor leerlingen.
 • TV opname van Club de Tous Petits, waarin leerlingen van de basisschool in gesprek gaan met een TV presentator. Het programma wordt uitgezonden op de nationale TV zender in het kader van het recht op onderwijs.
WOL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de organisatie van deze activiteiten.
Personeel
Het personeelsverloop blijft helaas een groot punt van zorg. Vooral op het lyceum. De leraren op het lyceum zijn jong en hebben geen onderwijservaring. Zij komen direct van de universiteit. Met financiële steun van WOL investeert DSF jaarlijks in hun training in pedagogische en didactische vaardigheden, wat tot relatief goede schoolresultaten leidt. Vanwege de onzekere inkomsten als privéschool, kan DSF geen leraren in vaste dienst nemen. Schooljaar 2015-2016 sloot DSF een contract voor acht maanden met hen af. WOL was het hier niet mee eens. Wij gingen er vanuit dat zo’n contract het personeelsverloop alleen maar zou bevorderen en eisten van DSF dat hetcontract naar 10 maanden werd omgezet. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, maar heeft tot veel miscommuni-catie tussen WOL en DSF geleid. Alle leraren proberen jaarlijks in aanmerking te komen voor een aanstelling op een overheidsschool. Zo’n aanstelling betekent voor de leraar een vaste baan, socia-le verzekering en pensioenopbouw. Ook aan het einde van schooljaar 2015-2016 hadden alle leraren van het lyceum zich ingeschreven voor de “Concours Publique”, de toelatingstest voor de overheidsaanstelling. DSF, als werkgever, noch WOL was op de hoogte van de deelname van alle leraren en we gingen er van uit dat de meesten in het nieuwe schooljaar zouden terugkomen. Dat was ook met WOL afgesproken. Begin oktober hebben de leraren weer hun contract voor het nieuwe schooljaar getekend. Maar toen kwam de uitslag van het “Concours Publique” en bleken zes van de acht leraren aangenomen te zijn voor een overheidsfunctie. En dan stelt een contract in Burkina weinig voor met als gevolg dat er eind oktober onvoldoende leraren waren. DSF heeft haar best gedaan om zo snel mogelijk weer leraren aan te stellen en dat is gelukt omdat veel jongeren, die van de universiteit af komen, werkeloos zijn. Voor ons betekent dit weer opnieuw investeren in de training van de jonge leraren, maar ook een les om ons niet te bemoeien met het personeelsbeleid op Zoodo.
Het probleem van het lyceum was nauwelijks opgelost, toen zich weer een nieuw personeelspro-bleem voordeed. In november vertrokken twee van de drie instructrices van de naaiopleiding. Een Franse organisatie was aan de andere kant van Ouahigouya een naaiopleiding begonnen en bood de instructrices het dubbele salaris van wat ze bij ons verdienden. Inmiddels zijn twee oud-leerlingen aangesteld als instructrice, maar hun opleidingsniveau is onvoldoende om de naaiopleiding goed te organiseren.
De personeelsproblemen bemoeilijken een goed beheer van het complex en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De huidige (vaste) staf doet haar best, maar voelt zich onmachtig om verandering in de situatie te brengen. Ze zijn al blij dat de zaak draait. Hoe is van ondergeschikt belang. Mede hierom hebben we DSF gevraagd om een financieel directeur en een directeur voor de beroepsopleidingen te zoeken. WOL zal zich voor 2 jaar garant stellen voor hun salarissen. De taak van deze directeuren zal zijn om het beheer van het complex zo te organiseren dat het uiteindelijk zelfstandig kan draaien. DSF zelf was niet in staat om geschikte kandidaten te vinden en hierop hebben wij een rekruteringsbureau uit Ouagadougou in de arm genomen. Dit heeft er toe geleid dat in januari 2017 de twee nieuwe directeuren zijn aangesteld.
Netwerken en belangengroepen
DSF en de staf van onderwijscomplex Zoodo zijn zich bewust van de onderwijsproblematiek in Burkina Faso. De problemen waar ons onderwijscomplex mee geconfronteerd wordt, zijn niet zozeer aan hun inzet en capaciteiten te wijten, maar zijn een gevolg van het ontbreken van allerlei structuren op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, waardoor het vrijwel onmogelijk is om duurzame verbeteringen door te voeren. DSF speelt in de regio een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het maatschappelijke middenveld. Deze burgerbewegingen (Civiel Society / Societé Civil) spelen een belangrijke rol bij decentralisatie en hervormingsprocessen op lokaal, regionaal en nationaal ni-veau. Zij werken aan bewust burgerschap om te bevorderen dat burgers en overheid hun plichten nakomenen elkaar hierop controleren.Op haar beurt participeert het onderwijscomplex in belan-genorganisaties voor algemeen onderwijs en beroepsonderwijs:
 • ROA-EFTP (Reseau des Organisations Actives en l’Enseignementet la Formation Technique et Professionnelle): Een netwerk van organisaties die actief zijn in beroepsonderwijs. DSF is een van de medeoprichters. De organisatie traint haar leden in lobbywerk om bij overheid en be-drijven het belang van beroepsonderwijs te bepleiten. Mr Nignan, in 2016 verantwoordelijk voor de beroepsopleidingen, heeft deze training ge-volgd en neemt als afgevaardigde van Zoodo deel aan de trimestriële vergaderingen.
 • UNEEP-L (Union nationale des établissements d’enseignement privé-laïc): Een nationale organisatie die opkomt voor de belangen van niet-confessionele privéscholen. De heer Belba, directeur van het lyceum op Zoodo, vertegenwoordigt het complex bij de periodieke vergaderingen in Ouagadougou. In 2016 is op het onderwijscom-plexeenregionale vergadering gehouden voor de aangesloten scholen in de regio Noord

2017

Schooljaar 2017-2018 telt het onderwijscomplex 724 leerlingen:
 • 268 op de basisschool, waarvan 140 meisjes
 • 333 op het lyceum, waarvan 157 meisjes
 • 123 op de beroepsopleidingen, waarvan 62 meisjes

Container

In januari 2017 kwam de container aan met spullen uit Nederland. De inhoud bestond uit gereedschap, kantoor-en schoolmeubilair, naaimachines, boeken, kantoorbenodigdheden, sportmateriaal, materiaal voor scheikundeles en laptops.Een groot deel van de inhoud is beschikbaar gesteld door het Vakcollegein Eindhoven. Ook hebben we 16 dozen met boeken mee kunnen sturen die we van Stichting Read to Grow hebben gekregen. Deze boeken zijn verdeeld over onze eigen bibliotheek op het onderwijscomplex, bibliotheek Tam Tam d’Afrique in het dorp Tangaye en het college in Namssiguia.De container is op een betonnen fundering geplaatst en wordt nu gebruikt als opslagruimte.

Water

Na het onderwijscomplex bijna tien jaar van water te hebben voorzien, bleek onze geboorde bron uitgeput te zijn. De pomp draaide dag en nacht, met als gevolg een hoge elektriciteitsrekening, maar er was nauwelijks genoeg water om de dorst van leerlingen en personeel te lessen, laat staan voor toilet, douchen, schoolkantine en schooltuin. Er moest dus een nieuwe bron geboord worden. Volgens een hydrologisch bureau moest er water zitten onder het onderwijscomplex. Maar na twee vruchteloze boringen wel tot 80 en 100 meter diep was er nog steeds onvoldoende water. Boringen naar water zijn een kostbaar gebeuren, dus we waren een flinke hap geld kwijt zonder resultaat. Het boorbedrijf bood aan nog een derde boring te doen tegen no cure no pay. De derde plaats waar vermoed werd dat water moest zitten, lag net buiten het onderwijscomplex. Maar ook hier na 100 meter nog geen water. Men was er echter van overtuigd dat er water moest zitten en boorde verder tot een diepte van 145 meter. Toen spoot het water gelukkig het boorgat uit! Om het water op te pompen en te distribueren over het schoolterrein is een pomp op zonne-energie geïnstalleerd. We hebben weer water, maar de boringen en de pompinstallatie hebben helaas al onze financiële reserves opgeslokt.

Schooltuin

Nu er weer water is op het complex, is men begonnen met de aanleg van de schooltuin. Dit is een project dat gefinancierd is tijdens de Vastenactie 2016 door de kerken van Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden. Door de waterproblemen hebben we de tuin pas met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen realiseren. Een grote hoek van het schoolterrein is omrasterd. De leerlingen zijn begonnen om de grond te ontginnen en er is een irrigatiesysteem aangelegd. Het doel van de schooltuin is tweeledig: aan de ene kant zal de tuin dienen om praktijklessen biologie te geven, aan de andere kant zal een moestuin aangelegd worden om de schoolkantine van verse groenten en fruit te voorzien.

Beroepsonderwijs

We beginnen nu echt te merken dat men het beroepsonderwijs eindelijk serieus gaatnemen als aanjager van economische ontwikkelingen de bestrijding van jeugdwerkeloosheid.Niet alleen op ons onderwijscomplex, maar ook de overheid is begonnen met het promoten van beroepsonderwijs. In december is een grote tweedaagse manifestatie gehouden op het Nationale Pleinvan Ouahigouya. Dit was een initiatief van de regionale directie voor beroepsonderwijs en jongerenzaken. Bedrijven en opleidingen konden zich presenterenen natuurlijk waren ook de beroepsopleidingen van ons onderwijscomplex present.

Om de beroepsopleidingen beter te organiseren, wilden we dat er een directeur met een technische achtergrond aangesteld werd. Dit was een hele klus om een geschikt persoon te vinden. De eerste directeur voldeed niet en die hebben we in de proeftijd moeten ontslaan. Inmiddels hebben we wel een goede directeur die initiatieven neemt, technisch inzicht heeft en de instructeurs van de opleidingen weet te inspireren. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de opleiding lassen en metaalconstructie weer geopend is. Hiervoor is een nieuwe instructeur aangesteld, die de leerlingen meteen praktijkopdrachten heeft gegeven: de constructie van de deuren, kozijnen en luiken van deschooladministratie die we in Namssiguia aan het bouwen zijn. De opleiding autotechniek beschikt nu over een test apparaat. Dit instrument is beschikbaar gesteld door Garage Dirk van der Steen uit Limmen en verscheept naar Burkina.

De beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo duren drie jaar. Aan het einde van het tweede jaar doen de leerlingen een landelijk examenCQP (Certificat de Qualification Professionnelle) op het eerste niveau. In het derde leerjaar specialiseren zij zich verder en krijgen les in ondernemerschap en het aanvragen van microkrediet. Aan het einde van het derde jaar gaan de beste leerlingen op voor het examen op het tweede niveau, het BQP (Brevet de Qualifaction Professionnelle). Aan het einde van de opleiding ontvangen alle leerlingen een schoolcertificaat. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke gebeurtenis, waar, naast ouders en leerlingen, ook autoriteiten op het gebied van beroepsonderwijs en jongerenzaken worden uitgenodigd. WOL levert een bijdrage aan de organisatie van deze activiteit. In januari 2017 hebben 33jongeren hun opleiding met een schoolverklaring succesvol afgesloten. 29 van hen hadden bovendien hun CQP gehaald: 10 leerlingen van de opleiding autotechniek, 12 van de opleiding tweewielertechniek en 7 leerlingen van de naaiopleiding.

Schoolleven op Zoodo

Op de basisschool en het lyceum is men verplicht het officiële onderwijsprogramma te volgen. Het formele onderwijs is saai en sluit nauwelijks aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Op Zoodo probeert het personeel het onderwijs aantrekkelijk te maken door de leerlingen deel te laten nemen aanallerleiverschillende binnen-en buitenschoolse activiteiten.

Personeel

De teams van de basisschool en van de beroepsopleidingen blijven gelukkig redelijk stabiel. De bestrijding van het personeelsverloop op het lyceum hebben we losgelaten. De school heeft onvoldoende financiële middelen om fatsoenlijke salarissen te garanderen. Dit betekent dat de docenten van het lyceum vertrekken zodra ze een betere baan krijgen. Allen proberen mee te doen aan een”concours publique” om voor een overheidsfunctie in aanmerking te komen. Meestal slagen zij hiervoor door de leservaring die ze op Zoodohebbben opgedaan. Daarom hebben we ons in 2017 meer gericht op het versterken van het managementteam om de organisatie van de school goed te laten verlopen. Er is een financieel directeur aangesteld en een directeur voor de beroepsopleidingen. WOL heeft zich voor twee jaar garant gesteld voor de betaling van hun salarissen. De taak van de financieel directeur is het op orde brengen van de financiën van de school. De directeur van de beroepsopleidingen is verantwoordelijk voor een betere organisatie en kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs en voor de promotie van het beroepsonderwijs in de regio zodat meer leerlingen zich voor deze vorm van onderwijs aanmelden. Het managementteam bestaat uit de directeur van de basisschool, de directeur van het lyceum, de directeur van de beroepsopleidingen, de financieel directeur en Salif Sodre, coördinator van DSF. Tijdens mijn verblijf van drie maanden in Burkina in het voorjaar van 2017 heb ik met dit team gewerkt aan een tweejarenplan voor de verbetering van het onderwijs. In oktober ben ik weer teruggegaan om het verder uit te werken. De nieuwe directeuren plus de directeur van de basisschool hebben een laptop ontvangen om hun administratie beter bij te kunnen houden. De kantoren van de directieleden zijn ingericht met meubilair uit de container.

Schoolresultaten

Sinds de invoering van gratis voortgezet onderwijs op publieke scholen, zijn de aanmeldingen voor onze particuliere school flink teruggelopen. Ook is de populatie veranderd en is het verloop onder leerlingen op het lyceum hoog. Ouders sturen hun kinderen eerst naar de gratis publieke school, waar leerlingen soms wel met 120 in een klas zitten en waar onvoldoende leraren zijn. Het onderwijs is daardoor van slechte kwaliteit en veel leerlingen blijven meermalen zitten. Ze hebben dan geen recht meer op onderwijs op een overheidsschool. Als ouders voldoende financiële middelen hebben, sturen ze hun kinderen naar een particuliere school. Voor Zoodo betekent dit dat wij in de eerste drie leerjaren steeds minder leerlingen hebben. De leerlingen die zich aanmelden in alle leerjaren zijn over het algemeen leerlingen die verwijderd zijn van de overheidsscholen. Op Zoodo worden de leerlingen ondersteund om hun niveau op te halen. Maar zodra dit gelukt is, zijn ze weer toelaatbaar tot de publieke school en vertrekken ze.

Het slagingspercentage voor het BEPC, het diploma na vier jaar voortgezet onderwijs, is in Burkina schrikbarend laag. Meestal haalt nog geen derde van de kandidaten het examen. Voor veel leerlingen is het dan alleen nog mogelijk om zich op een particuliere school in te schrijven voor de examenklas. Op Zoodo hebben we dan ook al een aantal jaren twee examenklassen voor het BEPC met in totaal meer dan 120 leerlingen. Het slagingspercentage op Zoodo lag altijd ver boven het landelijk gemiddelde. Alleen dit jaar zaten we er net iets onder. Dit heeft er mede mee te maken dat men de toelatingseis voor de examenklas heeft verlaagd om aan meer (betalende) leerlingen te komen en de concurrentie met andere particuliere scholen het hoofd te bieden. Helaas met het door ons (WOL) voorspelde resultaat…Slechts 27,2% behaalde het diploma, tegen een landelijk gemiddelde van 28,8%.

Schooljaar 2016-2017 hadden we ook weer een 6e en 7e leerjaar van het lyceum met twee uitstroomprofielen. Van de 31 leerlingen hebben er 29 eindexamen baccalauréat (BAC / VWO) gedaan. Slechts negen leerlingen waren succesvol. Het slagingspercentage voor het BAC was op Zoodo lager (31,03%) dan het landelijke slagingspercentage (38,13%).

De basisschool doet het heel goed en behoort tot de scholen met de beste resultaten in Yatenga. In alle klassen stromenleerlingen in die zijn vastgelopen op de publieke scholen. Met extra lessen worden deze leerlingen ondersteund om op het gewenste niveau te komen. Schooljaar 2016-2017 heeft WOL deze extra lessen gefinancierd, met goed resultaat.

Zoodo was dit jaar aangewezen als examencentrum vanwege onze goede accommodatie. Zowel de examens CEP (basisschool), BEPC (examen na vier jaar voortgezet onderwijs) als CQP voor de opleiding tweewielertechniek en naaien werden op ons complexafgenomen. Aan de examens CEP en BEPC namen ook leerlingen van andere scholen uit Ouahigouya deel. Voor het CQP kwamen ze zelfs uit de hele regio. Deelneemsters aan het examen CQP naaien mochten voor de overnachtingen hun intrek nemen in de verpleegpost.

2018

In 2018 hebben we het complex ondersteund door:

 • de salarissen van de financieel directeur en de directeur van het beroepsonderwijs te betalen
 • voor de directeur van het beroepsonderwijs een dienstmotor aan te schaffen
 • vervanging van de oude verlichting door energiezuinige verlichting
 • een bijdrage voor de aankoop van verbruiksmaterialen voor de beroepsopleidingen
 • een bijdrage voor de diplomaceremonie van de leerlingen van de beroepsopleiding

Schooljaar 2017-2018 telt het onderwijscomplex 724 leerlingen:

 • 268 op de basisschool, waarvan 140 meisjes
 • 333 op het lyceum, waarvan157 meisjes
 • 123 op de beroepsopleidingen, waarvan 62 meisjes

Schooljaar 2018-2019 telt het onderwijscomplex 859 leerlingen:

 • 285 op de basisschool, waarvan 128 meisjes
 • 382 op het lyceum, waarvan 167 meisjes
 • 197 op de beroepsopleiding, waarvan 114 meisjes

De stijging van het leerlingaantal is vooral te danken aan de toename van het aantal leerlingen op het beroepsonderwijs: van 123 vorig schooljaar naar 197 dit schooljaar. De toename van het aantal leerlingen op de basisschool en het lyceum heeft een minder leuke kant. Verschillende leerlingen zaten eerst op scholen in de Sahelregio. Deze scholen zijn gesloten vanwege de aanvallen door terroristen. Veel overheidsfunctionarissen zijn gevlucht. Ouders hebben hun kinderen naar familie in Ouahigouya gestuurd ofzijn zelf in Ouahigouya komen wonen.

De basisschool van Zoodo behoort tot de beste scholen van de stad met een slagingspercentage voor het CEP, het diploma van de basisschool, van ruim 80%.De resultaten op het lyceum worden sterk beïnvloed door de chaotische onderwijspolitiek in Burkina. Er zit geen continuïteit in het schoolleven. Leerlingen moeten zich ieder jaar opnieuw inschrijven voor een leerjaar en hoppen van school naar school. Het effectieve schooljaar is maar kort, van eind oktober tot eind mei en wordt vaak onderbroken door stakingen van zowel leraren als leerlingen, christelijke en islamitische feestdagen en nationale herdenkingsdagen.Voor het BEPC, het diploma na vier jaar voortgezet onderwijs, hadden we een slagingspercentage van 41,9%. Hiermee zaten we net onder het landelijke gemiddelde van 42,91%. Het slagingspercentage voor het BAC (diploma na zeven jaar voortgezet onderwijs), bedroeg 38,33% tegen een landelijk slagingspercentage van 40,93%.Van de reguliere leerlingen bij het beroepsonderwijs hebben 32 leerlingen deelgenomen aan het CQP, het vakdiploma op het eerste niveau. 25 hebben dit behaald. Acht leerlingen hebben deelgenomen aan het BQP, het vakdiploma op het tweede niveau. Vijf leerlingen hebben dit behaald.Er is verdernog een korte intensieve lastraining geweest voor jongeren die reeds bij een baas werkzaam waren, maar nog geen diploma hadden. Van deze 16 jongeren zijn er 14 opgegaan voor het CQP en 10 hebben dit gehaald.Het personeel van het onderwijscomplexis zeer betrokkenbij het leerproces van de leerlingen. Het formele programma motiveert de leerlingen weinig. Het personeel stimuleert de jongeren daarom om deel te nemen aan allerlei buitenschoolse activiteitenomverantwoord burgerschap bij de leerlingen te bevorderen. In hun vrije tijd participeert het personeel in allerlei regionale werkgroepen om dit te kunnen organiseren.

Een greep uit de activiteiten van 2018:

 • Op het complex zelf wordt ieder trimester afgesloten met een groot sport-en cultuur evenement waarin leerlingen kunnen laten zien waar zij goed in zijn: sport, dans, muziek, acrobatiek, etc.
 • De uitreiking van de diploma’s van het beroepsonderwijs is een belangrijk evenement met optredens van zowel leerlingen van het beroepsonderwijs als het lyceum. De leerlingen van het beroepsonderwijs laten zien wat zij allemaal kunnen en de leerlingen van het lyceum voeren toneelstukjes op over zaken die voor veel volwassenen taboe zijn: gedwongen (kind)-huwelijken, ongelijkheid tussen meisjes en jongens, tienerzwangerschappen, etc.
 • Deelname van teams van Zoodo aan interscolaire sportwedstrijden en poëzie-en literatuur wedstrijden in het Frans, Engels en Duits.
 • Deelname van leerlingen aan het kinderparlement van de provincie Yatenga om politiek bewustzijn te creëren.
 • In samenwerking met de regionale gezondheidsdienst: voorlichting over HIV/AIDS preventie en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van jongeren, vooral van meisjes.
 • Training van een afvaardiging van de leerlingenraad in goed burgerschap en het bevorderen van vrede. De getrainde jongeren brengen dit over op hun schoolgenoten.
 • Deelname aan interscolaire discussiegroepen over mensenrechten.
 • Redactie en uitgave van de schoolkrant “Zoodo News”.
 • Bezoek van de brandweer een eerstehulpdiensten met uitleg over het belang van hun werk. Door bewustwording hiervan gaan leerlingen ook het belang inzien van het betalen van belasting

De financiële situatie van het onderwijscomplex blijft een zorg. WOL kan slechts beperkt bijdragen. De exploitatie van het complex (salarissen, onderhoud, restauratie, vervanging, schoolbenodigdheden) moet komen uit het schoolgeld van de leerlingen. Sommige leerlingen zijn niet in staat om het volledige schoolgeld te betalen. De begroting is niet sluitend te krijgen. Schooljaar 2017-2018 is het begrotingsgat gedicht metgeld dat WOL vorig jaar oorspronkelijk beschikbaar had gesteld voor de fabricage van nieuwe schooluniformen. Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zag de situatie er iets rooskleuriger uit door het toename van het aantal leerlingen.Helaas werd de hoop al snel de kop in gedrukt door een roofoverval op onderwijscomplex begin november. De kluis is opengebroken en net geïnd schoolgeld, contributie voor de oudervereniging en nog niet uitbetaalde salarissen is meegenomen. Ookde laptop met de schooladministratie en de externe harde schijf met de back-up is meegenomen. Ook was er veel schade en is de bewaker getraumatiseerd. Het zal moeilijk worden om tot het einde van schooljaar 2018-2019 alle salarissen uit te betalen.[:]